• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •     วิสัยทัศน์

           โรงเรียนน่าอยู่   นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    นำครูสู่มาตรฐาน   ประสานชุมชนร่วมพัฒนา

  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ

  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
  3. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-08 11:09:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองแหวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089830 อีเมล์: 43020028@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัดดา หล้าคอม โทรศัพท์: 042-089830 อีเมล์: panadda1313@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]