• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

               ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                    และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

               ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความ
                    รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

   

  เป้าหมาย

            ๑.  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     -  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            ๒. ด้านการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้

                     -  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
                     -  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

            ๓.  ด้านการบริหารจัดการ

                     -  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 15:00:14 น.

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020029@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร พาอ่อน โทรศัพท์: 0894198750 อีเมล์: siripornpaonn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]