โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๒.จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๓.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

  ๔.พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  ๕. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  เป้าหมาย

  ๑.นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

  ๒.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๓.นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้

  ๔.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:45:00 น.

โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430182 อีเมล์: 43020054@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สิริกัญญา ชนมาสุข โทรศัพท์: 0857513419 อีเมล์: pandapandy285@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]