โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  – พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  – พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  – พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
  – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  – พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
  – พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
  – พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
  – พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
  – พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
  – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 14:34:04 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]