โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  - จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

  - ส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ

  - ส่งเสริมใหันักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานเต็มศักยภาพ

  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณธรรม

  - ให้โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดกการศึกษาและโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

  เป้าประสงค์

  - นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  - นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  - นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพลานามัยสมบูรณ์

  - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 14:34:04 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]