• ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2500  โดยนายอำเภอโพนพิสัย  ตั้งขึ้นตามมาตรา  31 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 2483  ดำรงอยู่ตามมาตรา  32 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พ.ศ. 2503  และหลักสูตร  พ.ศ. 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) ปัจจุบันจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2521             เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกที่ศาลาวัดบ้านหนองแคน  มีนักเรียนในเขตบริการ  3  หมู่บ้านคือ  บ้านหนองแคน  บ้านดอนสนุก  บ้านดงม่วย  จำนวนทั้งสิ้น  40  คน  นายโกศล  ทองท่อ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2502  นายสังข์  บุรินทร์นิตย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และย้ายที่เรียนมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนในปัจจุบันบนที่ดินของ นายสวย  อาสนามิ  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น เป็นผู้บริจาคให้  ต่อมานายสวย  อาสนามิ  และชาวบ้านและทางราชสมทบงบประมาณ 16,000 บาท  สร้างอาคารเรียนขึ้นหลังหนึ่งขนาดสองห้องเรียน  พ.ศ. 2503  นายสังข์  บุรินทร์นิตย์  ลาออกจากราชการ  นายสนิท  บุศยพงศ์ชัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2504  นายสงัด  เกสรสมบัติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2506 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  16,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารแบบ ป. 1 ฉ. อีก 1 ห้อง  รวมกับห้องเรียนเดิมเป็น  3  ห้องเรียน  พ.ศ. 2507  นายสุวรรณ  น้อยบรรเทา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนางเครือวัลย์  น้อยบรรเทา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู   พ.ศ. 2510 นายสุวรรณ  น้อยบรรเทา ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านดงกำพี้  นายสุทัศน์  ทันช่วย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 

                          พ.ศ.  2515   นายเปี่ยมศักดิ์  บุตรวงศ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                          พ.ศ.  2518   นายบุญธรรม  ขันธ์เขต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                          พ.ศ.  2518   นายศรีจันทร์   พลาหาญ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                          พ.ศ.  2519   นายสมเกียรติ  รอดชมภู   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แต่ไม่ได้มารับตำแหน่งเนื่องจากไปช่วยราชการหมวดการศึกษาอำเภอโพนพิสัย  จึงมอบหมายให้นายบุญธรรม  ขันธ์เขต  รักษาราชการในตำแหน่ง  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณ ให้มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ. แทนหลังเดิมซึ่งทรุดโทรมมาก  พ.ศ.  2521  นายสมเกียรติ  รอดชมภู ออกมารับตำแหน่งครูใหญ่  นายอุทัย  ทีทองแดงย้ายมารับตำแหน่ง ครู  นางสาวบังอร  สุขประเสริฐ ตำแหน่ง ครู  นางสาวมาลี  บุลสุข ตำแหน่งครู  พ.ศ. 2524  ทางราชการบรรจุแต่งตั้ง นางสาวระภีพรรณ  เจริญคงคา  วุฒิ ปกศ. สูง เอกวิทยาศาสตร์  มาดำรงตำแหน่งครู  2  และนายวิรัตน์  โพนสิงห์  มาดำรง ตำแหน่ง ครู 1 และในปีเดียวกันนี้   ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ต่อเติมชั้นล่างอาคาร  แบบ ป 1 ฉ. ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5         

                  พ.ศ. 2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  35,000 บาท  เพื่อก่อสร้าง  ฝ. 33 จำนวน 1 ที่ และได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 60,000  บาท  เพื่อก่อสร้าง  ส้วม สปช. 601 / 26  จำนวน 1 หลัง  4  ที่   พ.ศ.  2534  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  800,000  บาท เพื่อก่อสร้าง  อาคารเรียน แบบ สปช. 102 / 26  จำนวน  1 หลัง  3  ห้องเรียน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  362,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง และในปีเดียวกันนี้  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  60,000  บาท เพื่อทำการก่อสร้างส้วม สปช. 601 / 26 จำนวน  1  หลัง  4  ที่  พ.ศ. 2535  กรมโยธาธิการ ได้มาทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุ 20 ลบ. ม.  งบประมาณ  20,000  บาท  พ.ศ. 2536  ชาวบ้านร่วมกันสร้างโรงอาหาร ขนาด  6X 3  ม. งบประมาณ  60,000  บาท บริจาค

       พ.ศ.  2547   นายบุญธรรม  ขันธ์เขต ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ  นายเศกสรร  สารมะโน  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

       พ.ศ.  2549   นายณฐพล   นาราษฎร์   ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ต่อมาเดือนพฤศจิกายน  ปีเดียวกัน   นายมนูญ  อินทะวงศ์  ได้รับแต่งตั้ง 

       พ.ศ.  2550   นายบรรลุชัย   ธรรมนูญ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  2  ที่ 305 / 2550  สั่ง  ณ  วันที่  21  มิถุนายน   พ.ศ.  2550  นายเศกสรร  สารมะโน เกษียณอายุราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายวิรัตน์  โพนสิงห์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง

  พ.ศ. 2551  เปิดทำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งทำการถ่านทอดการเรียนการสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ ป.1 – ป.6

  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งให้ทำการปรับปรุงห้องสมุด ล้อมรั้วลวดหนาม  250  เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 3x70 เมตร และในปีนี้ได้รับจัดสรรห้องเรียนอัจฉริยะ จาก อบจ. หนองคาย คณะครูได้รับบริจาคสมทบเงินอุดหนุนทำการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 และบ้านดอนสนุก หมูที่ 4 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกเปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3 ) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 13:12:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430259 อีเมล์: 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษมณี บุตรศรี โทรศัพท์: 0821058552 อีเมล์: www.looggat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]