• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียน  เป็นคนดีมีคุณธรรม
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2553
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   

  เป้าประสงค์

                  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 13:12:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430259 อีเมล์: 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษมณี บุตรศรี โทรศัพท์: 0821058552 อีเมล์: www.looggat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]