• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

            โรงเรียนบ้านกุดบงก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2476 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดบง เปิดทำการสอนครั้งแรกที่วัดโพธิ์ศรี  เมื่อ พุทธศักราช 2495 ได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านกุดบง” ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และได้เปิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยมีนายปุ่น ศรีสวยหูต เป็นครูใหญ่คนแรก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

  นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ์  ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดบง  ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกุดบงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2561  จำนวน  73  คน  ซึ่งขณะนี้โรงเรียนบ้านกุดบงเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนยังเข้าร่วมโครงการภายใต้พระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ    และยังเป็นโรงเรียนเดียวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการในรูปแบบ “โครงการอาหารกลางวันแบบแม่บ้านจิตอาสา”  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวัน ในการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารรับประทานอย่างพอเพียง   และยังได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET เฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ ในวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ปี ติดต่อกัน
  ปัจจุบันมีอาคารเรียน  1 หลัง ประกอบด้วยอาคารเรียนแบบสปช.105/29  อาคารประกอบ 1 หลัง ประกอบด้วยอาคารเอนกประสงค์  จัดเป็นห้องเรียน  7  ห้อง  ห้องพิเศษ 7  ห้อง ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  ห้องพักครู  ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  ห้องพัสดุ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 2  หมู่บ้าน คือ บ้านกุดบง หมู่ 5 และบ้านกุดบงใหม่ หมู่ที่ 13
   
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีจำนวนประชากรประมาณ  ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ คน ประชาชน  ร้อยละ  ๙๙   นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ วัฒนธรรมชนเผ่าไทกวน และประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนเป็นส่วนมาก รายได้ของประชาชนต่อหัว  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อปี    
               ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม และ รับจ้างทั่วไปฐานะทางเศรษฐกิจรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕  คน ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี   มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนงบประมาณช่วยการศึกษาดีมาก  สภาพการแพร่ระบาดยาเสพติดใสชุมชนมีปานกลางค่อนข้างมากในกลุ่มเยาวชน 
   

             ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

  ทิศเหนือ          จรดกับถนนสาธารณะของหมู่บ้าน

  ทิศใต้             จรดกับถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านกุดบง

  ทิศตะวันออก     จรดกับที่ดินของนางสมจิตร  แสนไชยยา  นางเพียร  มีศรีและนางสด   สมบูรณ์

  ทิศตะวันตก      จรดกับถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านกุดบง

             ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่  ๕ บ้านกุดบง  หมู่ที่  ๑๓ บ้านกุดบงใหม่

  ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้

             - ด้านเทคโนโลยีพัฒนาในด้านการดำรงชีวิตประจำวัน

             - ด้านเทคโนโลยีพัฒนาด้านการศึกษา

             - แก้ไขปัญหาทางด้านสังคมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านติดกับชายแดนไทย-ลาว มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่อง

             โรงเรียนบ้านกุดบง  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๙ ไร่  

  ๔  ตารางวา

             ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกุดบง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ในรอบ  ๓   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ

   ๗๐  คน และคาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย  ปีการศึกษาละ ๗๐  คน

                     ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น  หน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายให้มี

  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ  การจัดการศึกษา  พัฒนาคนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:17:20 น.

โรงเรียนบ้านกุดบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015229 อีเมล์: 43020001@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0872280549 อีเมล์: opal2547@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]