• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านกุดบง  ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด  โรงเรียน       จึงกำหนดพันธกิจ  ดังนี้

                 ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัย  เพื่อให้เด็กที่มีอายุ  ๔-๖  ปี  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  (ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕)

                 ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้อันเป็นสากลในอินเตอร์เน็ตได้

                 ๔.  จัดการเรียนการสอนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และบูรณาการในทุกกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

                 ๕.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                 ๖.  ประสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 ๗.  ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒

  เป้าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 ๑.  นักเรียนอายุ  ๔-๖  ปี  ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาครบทุกคน  และมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖

                 ๒.  เด็กในระดับประถมศึกษาทุกคน ได้เข้าเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

                 ๓.  นักเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความรู้  ความสามารถด้านทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยี

                 ๔.  นักเรียนร้อยละ  ๙๕  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด

                 ๕.  นักเรียนร้อยละ  ๙๙  มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

                 ๖.  นักเรียนร้อยละ  ๙๘  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  และรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข

                 ๗.  นักเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิใจในความเป็นไทย

                 ๘.  มีแหล่งเรียนรู้ที่สนองความต้องการของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

                 ๙.  ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 ๑๐.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  และสะดวกในการค้นหา

                 ๑๑.  บุคลากรในโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในรูปคณะกรรมการและมีความรับผิดชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                 ๑๒.  มีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจน  ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน

  อย่างเหมาะสม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 13:17:20 น.

โรงเรียนบ้านกุดบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015229 อีเมล์: 43020001@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจิรา ศรีสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0872280549 อีเมล์: opal2547@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]