• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับชั้น

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างเต็ม ศักยภาพ

  4. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่สถานศึกษาที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในการแสวงหาความรู้และการ   บริหารจัดการ ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเชี่ยน

                   5.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ได้รับการอบรม/สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  6.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

   1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีนิสัยรักการทำงาน มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจ อารมณ์ และมีสุนทรียภาพ มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

  5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    

  6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                  7. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย               

  8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับ  สนุนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่และทุกเวลา

  9. โรงเรียนมีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน

                 10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน  จัดการศึกษาได้มาตรฐานทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  ด้านนักเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเกิดความพึงพอใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 10:43:47 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089818 อีเมล์: 43020002@nomgkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ หล้าคอม โทรศัพท์: 0997308102 อีเมล์: puwanut lakhom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]