โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1. ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง  ที่ตั้ง หมู่ที่  11   ตำบลกุดบง    อำเภอโพนพิสัย

  จังหวัด หนองคาย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 

  โทร 042-430166  e-mail  43020003@nongkhai2.go.th  เปิดสอนระดับชั้น   อนุบาล  1  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  21  ไร่  1 งาน 92  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่บ้าน ได้แก่

  บ้านนิคมดงบัง, บ้านดงบัง  บ้านนามะเฮียว ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนอคาย

  ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520 จากงบประมาณกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาไทยสมทบกับวัสดุและแรงงานชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนแบบกรมประชาสงเคราะห์ 1 หลัง 2  ห้องเรียน ส้วม 2 หลัง 8 ที่  มีพื้นที่ 21 ไร่  1 งาน  92  ตารางวา ชื่อว่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 12  มีนายฉลวย ไพวงศา  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีงบประมาณ  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบองค์การ ขนาด 3 ห้องเรียน ต่อมาชาวบ้านและคณะครูเห็นว่าชื่อโรงเรียนไม่ตรงกับสภาพท้องถิ่น จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง เมื่อวันที่ 24  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524  และเมื่อ พ.ศ. 2526  โรงเรียนบ้านนามะเฮียว ได้ขอยุบรวมเข้าเป็นสาขาโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง มีนายทะนง  เหมืองทอง เป็นครูใหญ่ ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเด็กเล็ก) และมีรายนามมาดำรงตำแหน่งดังนี้

  1.       ปีการศึกษา 2545  นายอุดมสิน คำมุง เป็นผู้อำนวยการและย้ายไปโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง  

  2.       ปีการศึกษา 2548  นายจรูญ  เวียงคำ เป็นผู้อำนวยการอำนวยการโรงเรียน

  3.       ปีการศึกษา 2553  นายสมหวัง  บำรุงภัคดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

  4.       ปีการศึกษา 2554  นายมงคล  พลาลี  ย้ายมา วันที่  22  ธันวาคม 2554

  5.       ปีการศึกษา 2556  นายสมัย  ชานฉลา  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

  6.       ปีการศึกษา 2557  นางสาวชมพูนุช  โพธิ์สว่าง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  7.       ปีการศึกษา 2561  นางสาวชอบใจ  บูชากุล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

  8.       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  นางอรุณ  ภัคดีสัจจกุล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และสาขานามะเฮียวเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบบปีเว้นปี  ในปีการศึกษา 2561   มีนักเรียนรวม 54 คน

  สภาพทางภูมิศาสตร์

            พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย อยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 1-2 กิโลเมตร ฤดูฝน ฝนจะตกชุก ฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อาศัยน้ำจากคลองส่งน้ำที่สูบด้วยพลังงานไฟฟ้าทำการเกษตร

  สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ

            ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวนถั่ว สวนผักตามฤดูกาล รับจ้าง ฐานะยากจน มีรายได้เฉลี่ย  10,000 บาท/คน/ปี

  ศาสนา ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

   

  วัฒนธรรมประเพณี

            ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกับหมู่บ้านอื่น โดยเฉพาะประเพณีของชาวอีสาน ชุมชนชาวไทพวน จึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ควรแก่อนุรักษ์ ได้แก่ การลงแขกทำนา เกี่ยวข้าว โดยช่วยเหลือกันเรื่องแรงงาน งดการทำงาน การฆ่าสัตว์ การใช้แรงงานสัตว์ในวันพระ แล้วมารวมกันทำกิจกรรรมที่เป็นส่วนรวมที่วัดหรือโรงเรียน ในวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ชาวบ้านจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหารายได้เสริม เช่นการทำนา ทำไร่ การปลูกผักตามฤดูกาล การไพหญ้าคา งานจักสานจากไม้ไผ่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  งานเชื่อมเหล็ก ตัดเย็บเสื้อผ้า การทำเสื่อจากต้นกก  การซ่อมจักรยานยนต์ และการปลูกยางพารา

                         

                  โรงเรียนบ้านนิคมดงบังได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมโดยทั่วไปเพราะความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนภายใต้การนำของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์คือการสร้างความตะหนัก(Attempt) และสร้างจิตสำนึก  (Awareness)ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรโดยเน้นการทำงานเป็นทีมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-02 13:49:06 น.

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020003@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพันธ์ ท้าวศิริธาดา โทรศัพท์: 0904592161 อีเมล์: u54031040242@uru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]