โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

              เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ประถมศึกษาหนองคายเขต  2   ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย   ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด   โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจ  ดังนี้

  1. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และหลักสูตรสถานศึกษา

  2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอน  นักเรียนใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. เสริมสร้างปลูกฝังศีลธรรม   คุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมอันดีงามและลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

  5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ด้านกีฬา   นันทนาการและการอาชีพให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ห่างไกลยาเสพติด

  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ   สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

   

  เป้าหมาย /เป้าประสงค์   (Gold)

  1. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์สูงขึ้น

  2. นักเรียนร้อยละ  90  มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด 

  4. นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  5. ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

  6. นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์   มีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้

  7. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้ใหม่ๆได้

  8. ครูทุกคนใช้กระบวนการวิจัย   เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้

  9. ครูทุกคนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายปฏิรูประบอบราชการและปฏิรูประบอบการศึกษา

  11. เด็กนักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

  12. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-02 13:49:06 น.

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020003@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพันธ์ ท้าวศิริธาดา โทรศัพท์: 0904592161 อีเมล์: u54031040242@uru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]