• ประวัติโรงเรียน
 •   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยทางอำเภอโพนพิสัย  เดิมโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนกุดบง ๑ วัดกลาง ใช้ศาลาวัดกลางเป็นที่เปิดทำการสอน ดำรงด้วยเงินศึกษาพลี และเงินช่วยการศึกษา
  ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้สร้างโรงเรียนเอกเทศ ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดกลาง และไปตั้งโรงเรียนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง (สถานีอนามัยหนองกุ้งในปัจจุบัน) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารล่วนจังหวัด โดยขึ้นอยู่กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงตราพระราชบัญญัติปรับปรุงการประถมศึกษา โดยคำแนะนำยินยอมของรัฐสภา ตามข้อเสนอของรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ นายจันทร์ ธรรมวัย คูรโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง บริจาคที่ดิน จำนวน ๒ ไร่ ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนปัจจุบันจึงได้ย้ายโรงเรียนจากริมฝั่งเเม่น้ำโขง มาปลูกสร้างอาคารเรียนปัจจุบันนี้ แต่ที่ดินโรงเรียนยังคับแคบอยู่ คณะคูร - นักการภารโรง กรรมการศึกษา และชาวบ้าน ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินจากนายก้วน เทพา ประมาณ  ๓ ไร่  ราคา ๕,๗๐๐ บาท และที่ดิน นายหอม พรมบุบผา ประมาณ ๔ ไร่ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท รวมที่ดินที่ซื้อใหมj เป็นที่ขยายบริเวณโรงเรียนประมาณ ๗ ไร่ ราคา ๑๕,๗๐๐ บาท ที่ดินดังกล่าวมีห้วยไหลผ่าน  ผู้ว่าราชการหนองคาย คือ นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์  ได้นำรถแทรกเตอร์รถเกรด มาปรับสนามเปลี่ยนทางเดินร่องน้ำใหม่ ให้ไปอยู่รอบสนาม พร้อมการขุดสระถมห้วย ให้สนามใช้การได้
  เมื่อ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ได้เปิดโรงเรียนสาขา ชื่อว่าโรงเรียนหนองกุ้ง(สาขาบ้านกลุ่มสามัคคี ) เปิดทำการสอนที่บ้านกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดบง ทำการสอนตั้งแต่ ป. ๑ ถึงชั้น ป. ๔ โดยนิคมสร้างตนเองอำเภอโพนพิสัย (เปงจาน) ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียนและที่ดินจำนวน ๑๖ ไร่
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงสนาม จากการเสนองบประมาณโดยนายพิทักษ์ ศรีตะบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย จำนวน ๙๗,๐๐๐ บาท  ทำให้สภาพของสนามดีขึ้นตามสภาพปัจจุบัน
  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ในปีเดียวกันโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง(สาขาบ้านกลุ่มสามัคคี ) เปิดทำการสอนจากเดิม ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ - ๔ เป็น สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง (สาขาบ้านกลุ่มสามัคดี) ได้แยกตัวเปิดสอนเป็นเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
  วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ กรรมการศึกษาโรงเรียนและชาวบ้านได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อนำเงินมาทำถนนคอนกรีตในโรงเรียน ได้เงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๖๐๐ บาท
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกุ้งได้มาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่ ๑ มกราคม พ ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อซื้อคอมฬิวเตอร์  ได้เงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๑๖๓ บาท ได้ทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ๑๒ เครื่อง
  โรงเรียนบ้านหนองกุ้งได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมโดยทั่วไป  เพราะความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๖๗คน  มีครูและบุคลากรทั้งหมด ๑๑ คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:48:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1043020006@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตรี สมแสวง โทรศัพท์: 0818594763 อีเมล์: somsawaeng@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]