• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมาย /เป้าประสงค์   (Goal)

   

  1. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์สูงขึ้น
  2. นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
  3. นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  4. ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  5. นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์   มีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้
  6. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแสวงหาความรู้ใหม่ๆได้
  7. ครูทุกคนใช้กระบวนการวิจัย   เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้
  8. ครูทุกคนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายปฏิรูประบอบราชการและปฏิรูประบอบการศึกษา
  10. เด็กนักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
  11. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:48:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1043020006@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตรี สมแสวง โทรศัพท์: 0818594763 อีเมล์: somsawaeng@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]