• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา  ตั้งอยู่บ้านกลุ่มพัฒนา  หมู่ที่  10  ตำบลกุดบง   อำเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย  เริ่มเปิดเมื่อวันที่  9  กันยายน  2524   โดยแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง  ฐานะเป็นโรงเรียนสาขาดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  ครู  2  คน   คือ  นายสพรั่ง   บุตรสาระ  และนางสาวนวลอนงค์    โลหิตนันท์    โดยได้รับความช่วยเหลือช่วงแรกจากนิคมสร้างจนเองจัดสรรเนื้อที่  1 แปลง  พื้นที่  14 ไร่  2 งาน  12  ตารางวา   และสร้างอาคารไม้มุงสังกระสี   พื้นติดอินพร้อมอุปกรณ์   ปีงบประมาณ  2528  ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 101 / 2526  จำนวน  1 หลัง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ปีพุทธศักราช  2529  จำนวน  1 หลัง  4  ห้อง  ทางราชการประกาศยกฐานะ  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนาเป็นเอกเทศ  มีนายธงชัย  นิลสุวรรณ   เป็นครูใหญ่คนแรก  ปีงบประมาณ  2535  ได้งบจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105 / 2529   จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง   มีอาคารเรียน   3  หลัง  ส้วม  2  หลัง  7  ห้อง  มีไฟฟ้า  น้ำประปา  ใช้อย่างสะดวกสบาย  

   

            รายนามครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อำนวยการ  ที่เคยดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้

            1.  นายธงชัย   นิลสุวรรณ                    ครูใหญ่            พ.ศ.  2524  -  2540

            2.  นายเพลิน    พิมพศักดิ์                    ครูใหญ่            พ.ศ.  2540  -  2545

            3.  นายอำนาจ   ดรศรีจันทร์                 ผู้อำนวยการ     พ.ศ.  2545  -  2553

            4.  นายสุระศักดิ์    เพียสุระ                   ผู้อำนวยการ     พ.ศ.  2553  -  2561

            5.  นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์                ผู้อำนวยการ     พ.ศ.  2562  -  ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 11:01:16 น.

โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898618226 อีเมล์: 43020007@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบุณยนุช อุปสัย โทรศัพท์: 092 281 6429 อีเมล์: boonyanuch_amfaiiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]