• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความสนใจ   และสภาพชีวิตจริง

  2. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ  โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

  3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

  4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์ ( Corporate  objective )

  1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ครูทุกคนมีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

  4. โรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิผล

  5. คณะและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 11:01:16 น.

โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898618226 อีเมล์: 43020007@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบุณยนุช อุปสัย โทรศัพท์: 092 281 6429 อีเมล์: boonyanuch_amfaiiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]