• ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ  เดิมเรียกว่า  โรงเรียนทุ่งหลวง 2  (วัดเจริญผล)  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2476   โดยมีนายทิน  เบ้าหล่อเพชร  ธรรมการอำเภอเพ็ญ  กับนายบุญมา  พลศิริ  มาทำการเปิด  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2476  อาศัยศาลาการเปรียญวัดเจริญผล  เป็นสถานที่เรียน  และมีนายสังข์  บุรินนิตย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                  เมื่อปี พ.ศ.  2480  รัฐบาลได้โอนรวมตำบลทุ่งหลวงกับตำบลวัดหลวง  เป็นตำบลทุ่งหลวง

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2504  ราษฎรในเขตบริการ  3  หมู่บ้านได้ประชุมหารือมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศ  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร 1 หลัง  3  ห้องเรียน  ในที่ดินจัดสรรของหมู่บ้าน  จำนวน  8  ไร่  3 งาน  17  ตารางวา        โดยทางอำเภอได้สมทบวัสดุรวมกับชาวบ้าน  จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดเจริญผลมาเปิดทำการสอน ในวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2506  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ”  มีนายเหรียญ  โพธิวร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2509  สมัย ฯพณฯ จอมพลถนอม  กิติขจร  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้โอนการศึกษาประชาบาล  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2512  รัฐบาลขยายการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตำบลเหล่าต่างคำ  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2516  องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้ง  นายพูลศักดิ์  ต่างสี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2521  รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างการศึกษาเป็นระบบ  6:3:3  และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งระบบเป็นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2523  สมัย ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้โอนการศึกษาประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2529  โรงเรียนได้เปิดเรียนชั้นเด็กเล็กก่อนเกณฑ์จำนวน  1  ห้องเรียน

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้เปิดเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน  1  ห้องเรียน

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้รับอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยมีนายพูลศักดิ์  ต่างสี  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและเมื่อวันที่  30  กันยายน  2541  นายพูลศักดิ์ต่างสี  ได้เกษียณอายุราชการตำแหน่งผู้บริหารได้ถูกปรับลดลงเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                                  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2541  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย 

  ได้แต่งตั้งนายหนูรัก  นุชเนื้อ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกหัวภู  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ  ตามคำสั่งที่  517/2541   ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2541 

                                  เมื่อปี  พ.ศ.  2545  โรงเรียนได้รับอนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เกณฑ์ คุณภาพ  ตามคำสั่งที่  276/2545  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2545  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม  พ.ศ.  2544  โดยมีนายหนูรัก  นุชเนื้อ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                                  ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำมีอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  โรงฝึกงาน  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง    ส้วม  4  หลัง  ได้ดำเนินจัดการศึกษาเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1-2)  และระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  194  คน  มีข้าราชการครู  11  คน  ครูอัตราจ้าง 1  คนพนักงานบริการ  1  คน  ให้บริการนักเรียนในเขตบริการ 5  หมู่บ้าน  คือ  บ้านเหล่าต่างคำ  บ้านต่างคำวิทยา  บ้านเหล่าเจริญ  บ้านต่างคำ  และบ้านโนนตาล มีนายหนูรัก  นุชเนื้อ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:10:13 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089848 อีเมล์: 43020058@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรเพชร์ ภูมิชัย โทรศัพท์: 0872237129 อีเมล์: phornpet01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]