• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านเชียงอาด  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.2482  มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล   ตำบลทุ่งหลวง  ( บ้านเชียงอาด )  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านเชียงอาดเป็นที่ดำเนินการสอน  มีนายณรงค์  ไชยเขตรินทร์  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย  มาทำพิธีเปิด  และในการเปิดการเรียนการสอนวันแรก  มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน  เป็นนักเรียนชาย  27  คน นักเรียนหญิง 23 คน มีครู 2  คน นายสังข์  บุรินทร์นิตย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            พ.ศ.2507  นายทิพย์   ชัยภิบาล  ร่วมกับชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก. ในที่ดิน

  ของโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ชาวบ้านได้บริจาค ซึ่งมีเนื้อที่ 20 ไร่เศษ

            พ.ศ.2519   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ฉ.  ขนาด 3 ห้องเรียน  ราคา  150,000  บาท

            พ.ศ.2522  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมด้านข้าง  แบบ  ป 1 ฉ.  จำนวน  3  ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนในงบประมาณ  300,000  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง  ราคา  150,000  บาท

            พ.ศ.2527  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมด้านล่างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ฉ. จำนวน  3  ห้องเรียน  ราคา  150,000  บาท  และได้รับอนุมัติตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

            พ.ศ.2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  4 ห้อง ราคา 140,000 บาท 

            พ.ศ.2530  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติรื้อถอนอาคารเรียน แบบ  ป.1 ก.

            พ.ศ.2531  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขุดบ่อเลี้ยงปลา ราคา  40,000  บาท  สร้างสนามวอลเลย์บอล  1  สนาม  ราคา  65,000  บาท ถังซีเมนต์แบบ  ป.33  ราคา  36,000  บาท

            พ.ศ.2532  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  1 หลัง  6  ห้องเรียน ชั้นบน  4  ห้อง                     ชั้นล่าง 2  ห้อง ราคา  1,173,200   บาท

            พ.ศ.2533   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบป.33   จำนวน  1  ชุด

            พ.ศ.2534   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.  601/26   จำนวน  2  หลัง  ขนาด  6   ที่นั่ง  ราคา  115,000  บาท และสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1  ราคา  26,000  บาท

            พ.ศ.2535  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง ขนาด  4  ที่นั่ง  ราคา   80,000  บาท

            ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนบ้านเชียงอาด  ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดทำการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล  1 – 2  ระดับประถมศึกษา  ชั้น  ป.1  -  ป.6  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1  -  ม.3  โดยเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นปีแรก

            พ.ศ.2537  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/29 ชั้นล่าง จำนวน  2  ห้องเรียน  ราคา  140,000  บาท 

            พ.ศ.2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  ดังนี้

  • อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.205/26  จำนวน  1  หลัง  ราคา  1,410,000  บาท
  • ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  จำนวนเงิน  118,900  บาท
  • รั้วคอนกรีต  สูง  2  เมตร  ยาว  300  เมตร  จำนวนเงิน  312,000  บาท 
  • ติดตั้งประปาภายในโรงเรียน  จำนวนเงิน  31,200  บาท

  พ.ศ.2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง จากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ  ดังนี้

  • รั้วคอนกรีต  สูง  2  เมตร  ยาว  426  เมตร  ราคา 447,300  บาท
  • สร้างสนามฟุตบอล  1  สนาม 
  • ขุดบ่อเลี้ยงปลา  1  บ่อ

  พ.ศ.2544  คณะครู  นักการภารโรง  กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้รับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ดังนี้ 

  • ดินลูกรัง  จำนวน  49  รถ  ราคา  8,800  บาท
  • สร้างเตาเผาขยะ  1  ที่  ราคา  2,000  บาท
  • สร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล  เซปัคตะกร้อและสนามกิจกรรม  ราคา  65,000  บาท

  พ.ศ. 2549 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ดังนี้

  -  ส้วมแบบสปช.106/26  จำนวน   1  หลัง  4  ที่นั่ง   ราคา 109,000   บาท

  พ.ศ. 2550 ได้รับบริจาคอาคารเรียนอนุบาล

  -   อาคารอนุบาลชั้นเดียว 1 ชั้น 2 ห้องเรียน ราคา 410,000  บาท

           พ.ศ.  2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง 4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  บันได  2  ข้าง  พร้อมครุภัณฑ์  ราคา  3,320,000   บาท

            พ.ศ.  2559   ได้รับจัดสรรโทรทัศน์  ขนาด   55”   2   เครื่อง

            พ.ศ.  2561   ได้รับจัดสรรเครื่องกรองน้ำดื่ม  1  ชุด  ราคา  70,000  บาท

  -  โทรทัศน์  ขนาด  55”  จำนวน 1 เครื่อง

            -   งบจัดสรรโครงการในพระราชดำริฯ (โครงการด้วยรักและห่วงใย) จากจังหวัดหนองคาย จำนวน  150,000  บาท

             ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านเชียงอาด  ตั้งอยู่ที่ราชพัสดุ  นค  366  เลขที่  นค  366  หมู่ที่  12 

  บ้านมีสุข  ตำบลเหล่าต่างคำ  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  2  จำนวน  40  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองคาย  25  กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคม  ถนนลาดยาง  มีนักเรียนทั้งหมด  254  คน ชาย 132  คน  หญิง  122  คน  ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  17  คน  ลูกจ้างประจำ 1  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูธุรการ  1  คน  รวม   21  คน 

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 15:57:27 น.

โรงเรียนบ้านเชียงอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 061-042-8302 อีเมล์: 43020059@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนันท์ คำพูล โทรศัพท์: 0979741619 อีเมล์: piyanunkham.2560@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]