• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาให้รับประชากรในกลุ่มเป้าหมายให้จบการศึกษาภาคบังคับ
  2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบยั่งยืนตามมาตรฐานระดับชาติ
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน
  6. ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  7. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดบริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-11 13:21:55 น.

โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรทิพย์ มิตพะมา โทรศัพท์: 0643082992 อีเมล์: phonthipm@icloud.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]