• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

      1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน   ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      3.  การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

    4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคทุกส่วน

    5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน

  เป้าหมาย

                  1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

            2.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทั้งปกติ  พิการ   และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

            3.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            4.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา

            5.  บริหารและจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

            6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:24:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]