โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์    ตั้งอยู่หมู่ที่  2   ตำบลหนองปลาปาก    อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์   43130  โทรศัพท์   042  - 014067

                 จัดตั้งครั้งแรก ไม่อาจทราบวัน เดือน ปี และผู้จัดตั้งได้ แต่ทราบจากชาวบ้านว่าโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ทางราชการตั้งให้มีภิกษุเป็นครูใหญ่  ดำรงตำแหน่งได้ด้วยเงินบริจาคชาวบ้าน
  ครอบครัวละ 1 บาท  ต่อปี  พระภิกษุดำรงการสอนอยู่ประมาณ  1  ปี  ก็ลาออกและไม่มีครูมาสอนแทนโรงเรียนจึงได้ล้มเลิกไป

                  การจัดตั้งครั้งที่สอง  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม   2465  รองอำมาตย์หลวงนิคม  พรรณเขต  นายอำเภอท่าบ่อได้จัดตั้งขึ้นดำรงอยู่ได้ด้วยเงินของชาวบ้านครอบครัวละ1 บาท ต่อปี
  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านดอนก่อตำบลศรีเชียงใหม่” จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและประมวลการศึกษาพิเศษภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ในการจัดตั้งครั้งที่ 2  นี้
  มีเงินงบประมาณจากการศึกษามาสนับสนุนด้วย มีนายบุตรดี ราชตาคม  เป็นครูใหญ่ต่อ  1  ปี  ท่านก็ถึงแก่กรรมจนกระทั่งวันที่  27  พฤษภาคม  2467 
  ทางราชการเห็นว่ามีจำนวนนักเรียนน้อย จึงให้โอนไปเรียนกับโรงเรียนวัดสว่าง บ้านหม้อ ต่อมาได้รับการยกเว้น เพราะระยะทางไกลเกิน  80  เส้น

                การจัดตั้งครั้งที่สาม  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2479  รองอำมาตย์หลวงเอกแก้ว  โกมล  นายอำเภอท่าบ่อ  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแหล่งที่  4  ในตำบลศรีเชียงใหม่จึงได้ชื่อว่า
  “ โรงเรียนประชาบาลศรีเชียงใหม่ 4”  (วัดบ้านดอนก่อ) และได้ย้ายจากวัดบ้านดอนก่อโนนสวรรค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495  และในปีการศึกษา 2535  ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และมีผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งปัจจุบัน คือ นายพงษ์วุฒิ  บุญมานาง

   

  นับรวมถึงปีการศึกษา 2553  เป็นเวลา  88  ปี

  ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศเหนือ              จรดกับ                วัดศรีเทพดาราม    

                     ทิศใต้                  จรดกับ                ที่พักสงฆ์บ้านดอนก่อ

                     ทิศตะวันออก       จรดกับ                บ้านดอนก่อหมู่ที่ 10

                     ทิศตะวันตก         จรดกับ                บ้านโนนสวรรค์

   

                  ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองปลาปาก หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านดอนก่อ หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 บ้านขุมคำ หมู่ 6 บ้านไทยสามัคคี หมู่ 7 บ้านเสียว
  หมู่ 8 บ้านดงบัง หมู่ 9 บ้านจำปาทอง หมู่ 10 บ้านดอนก่อ 

                  ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันอย่างสงบร่มเย็นตามสภาพ
  ชาวชนบท มีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี  เช่น  การทำบุญมหาชาติ การทำบุญห่อข้าวสลากพัตร  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานแต่งงาน 
  และงานสู่ขวัญต่าง ๆ  ชาวบ้านมีความสามัคคีช่วยกันทำงานจนแล้วเสร็จโดยถือว่าเป็นเครือญาติเดียวกัน  มีอะไรก็จะร่วมมือกันและกันด้วยดีตลอดมา   ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา 
  เลี้ยงสัตว์ ประชากรวัยทำงานบางส่วนใหญ่มักจะไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด  และต่างประเทศ  ทิ้งให้บุตรหลานอาศัยอยู่กับตา  ยาย  ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก
  เนื่องจากเด็กขาดความอบอุ่น  ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนจากบิดามารดา  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองของ
  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก มีพื้นที่ประมาณ 45,160 ไร่ หรือ  78.02  ตารางกิโลเมตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพัฒนพงศ์ พรรคพวก

 • นางละเอียด นามสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4201-4067 อีเมล์: 0430299@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: sirinda khotchompoo โทรศัพท์: 0991721331 อีเมล์: sirinda.9040@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]