โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน

 •  


  ประวัติโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
          โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีเชียงใหม่ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย 80 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

           ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2489 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน การสอนนักเรียนเริ่มแรกด้วยนักเรียนทุกคนไม่เคยเรียนที่ใดเลยจึงได้จัดให้เรียนในชั้นประถมปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว ต่อมาได้จัดให้เรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ4 ตามลำดับ สำหรับชั้นประถมปีที่ 4 จัดให้มีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 ครูทำการสอนคนแรกในโรงเรียนนี้คือ นายผง ใจขาน เพียงคนเดียว

           เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2491 ทางราชการได้แต่งตั้งนายไสว รินทรามี มาช่วยสอนเพิ่มอีกหนึ่งคน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2494 นายไสว รินทรามีย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอื่น นางทองปาน พรหมมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่เปิดเรียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2489 ถึง 1 กรกฎาคม 2502 ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนมาโดยตลอด นายผง ใจขาน ในฐานะ ครูใหญ่จึงได้เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันจัดสร้างศาลาหลังใหม่ กว้าง 12 เมตร ยาว 13 เมตร เป็นที่เรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 4

           ต่อมา วันที่ 30 ธันวาคม 2512 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดบ้านนาโพธิ์ มาเปิดเรียนเป็นเอกเทศในที่ดินโรงเรียนปัจจุบันในเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างโดยความร่วมมือของชาวบ้าน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 6,500 บาท และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านนาโพธ ิ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2513
           อาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2513 เป็นแบบ ป.1 ฉ. ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 105,000 บาท

           อาคารเรียนหลังที่ 2 ก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2520 เป็นแบบ ป.1 ฉ. ขนาด 2 ห้องเรียนงบประมาณก่อสร้าง 120,000 บาท และได้ต่อเติมด้านล่างอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน
           ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก
           ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521

           ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา คือชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นปีแรก และมีจำนวนชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน จำนวนครู 8 คน และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษานอกระบบทางไกล กล่าวคือกรณีที่นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเรียนเพื่อสอบเทียบ มีการพบกลุ่มในสถานศึกษาตามที่ครูประจำกลุ่มนัดหมาย

           ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รวม 8 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 105 คน จัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ครู 10 คน ปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก

           ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 113 คน จำนวนครู 9 คน และเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาปี 2540 ได้รับจัดสรร ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา

           ปัจจุบัน เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนในทะเบียนนักเรียนตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2,189 คน
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4242-2063 อีเมล์: info@bannapo.org
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]