โรงเรียนอนุบาลสังคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

                     โรงเรียนอนุบาลสังคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบล  สังคม อำเภอ สังคม จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์43160 โทรศัพท์0 4244 1104  website http://www.anubalsangkhom.org  

  email                   จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2496  นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา60 ปี                   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

  ทิศเหนือ               จรดกับแม่น้ำโขง

  ทิศใต้                     จรดกับที่ดินของเอกชน

  ทิศตะวันออก จรดกับสำนักงานเกษตรอำเภอสังคม

  ทิศตะวันตก          จรดกับบ้านเรือนของประชาชน

                     ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริการมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่างๆคือผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจน บางส่วนไปทำงานต่างจังหวัด ปล่อยบุตรหลานให้เป็นภาระของญาติพี่น้องส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของนักเรียน

                     โรงเรียนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสังคม มีพื้นที่  25 ไร่ 2   งาน 37  ตารางวา

                     ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสังคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  270 คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย  ปีการศึกษาละ280  คน

                     ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น

                      1.โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอ

                     2. โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

                     3. โรงเรียนดีใกล้บ้าน

  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ

  1. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการสูงขึ้น
  3. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศัยยภาพ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนอนุบาลสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-1104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา ทองอินทร์ โทรศัพท์: 0625464652 อีเมล์: khunmiw1992@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]