โรงเรียนอนุบาลสังคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                     2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                    3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                    4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                    5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                    6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

                    7.  จัดสภาพแหล่งการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

                    8. พัฒนาให้ผู้เรียนอ่าน เขียน  คิดเลขได้ตามมาตรฐานของชั้นเรียน

  แผนงาน  โครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2557

  1.  แผนงานบริหารวิชาการ

  โครงการ/กิจกรรม

  หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบ

  งบประมาณ

  1โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

  2.โครงพัฒนาสื่อระดับปฐมวัย

  3.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร

  4.โครงพัฒนาการเรียนการสอน

  5.โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     (อบจ.สนับสนุน)

  6.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(สพฐ.สนับสนุน)

  7. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  8.โครงการสอนซ่อมเสริม                                               

  9.โครงการนิเทศภายใน

  10.โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด                                                                

  11.โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้          

  12โครงการจัดบริการสารสนเทศและICT 

  13.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนดีใกล้บ้าน                         

  14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  

  15.โครงการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

  16.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน

  17.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

  วนิดา,สุณีพร

  วนิดา,สุณีพร

  อารีรัตน์

  สำราญ

  สำราญ

   

  ศิริรัตน์

  สิริกาญจน์

  ประเสริฐ

  สำราญ

  จินดา

  ฤทธิไกร

  สุชิราภรณ์

  อารีรัตน์

  สำราญ

  ประเสริฐ

  อารีรัตน์

  สุรจิตร

  10,000

  5,000

  3,000

  128,800

  18,000

  -

  -

  8,000

  -

  -

  10,000

  35,000

  40,000

  30,000

  5,000

  -

  3,000

  30,000

  2.  แผนงานบริหารงบประมาณ

  โครงการ/กิจกรรม

  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

  งบประมาณ

  1.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(สาธารณูปโภค)

  2.โครงการงานการเงินและบัญชี   

  3.โครงการจัดบริการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน

  4.โครงการจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม                            

  5.โครงการเรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ

                  -จัดบริการเงินค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน

                  -จัดบริการเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

                -ค่าหนังสือเรียน

                -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ฤทธิไกร

  สิริกาญจน์

  สิริกาญจน์

  สิริกาญจน์

  สิริกาญจน์

  อารีรัตน์

  สิริกาญจน์

  สำราญ

  อารีรัตน์

  72,000

  5,000

  48,000

  22,000

   

  113,610

  112,140

  156,000

  151,410

  3.  แผนงานบริหารบุคคลากร

  โครงการ/กิจกรรม

  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

  งบประมาณ

  1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  2.โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหาร                                    

  3.โครงการประชุมครูนักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาและ

     ผู้ปกครองนักเรียน

  4.โครงการจัดหาบุคลากรระดับปฐมวัย                           

  สุชิราภรณ์

  สุชิราภรณ์

   

  ประเสริฐ

  สุชิราภรณ์

  60,000

  -

   

  -

  82,500

  4.  แผนงานบริหารทั่วไป

  โครงการ/กิจกรรม

  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

  งบประมาณ

  1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬา

  2.โครงการจัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและอาหารเสริม (นม )

       (ผ่านเทศบาล)

  3.โครงการ วันสำคัญ

  4.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

  5.โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

  6. โครงการประชาสัมพันธ์

  7.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

  8.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

  9.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

  10.โครงการป้องกันสารเสพติด

  11.โครงการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดทำทะเบียนนักเรียน

  12.โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

  13.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

  14.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

  15.โครงการเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

  16.โครงการออมทรัพย์ในโรงเรียน

  สิริกาญจน์

   

  สุรจิตร

  สุรจิตร

  สุรจิตร

  สุรจิตร

  สุรจิตร

  ประเสริฐ

  สุชิราภรณ์,วัชรีภรณ์

  ศิริรัตน์

  ศิริรัตน์

  จินดา,วนิดา

  สิริกาญจน์

  ฤทธิไกร

  อารีรัตน์

  สุรจิตร

  อารีรัตน์,วนิดา

  8,000

   

  -

  3,000

  5000

  -

  3000

  -

  6,400

  2000

  1,000

  2,000

  20,000

  3,000

  16,500

  -

  -

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนอนุบาลสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-1104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา ทองอินทร์ โทรศัพท์: 0625464652 อีเมล์: khunmiw1992@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]