• ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2514  โดยนิคมสร้างตนเอง โพนพิสัยบริจาคที่ปลูกสร้าง  จำนวน  16  ไร่  39  ตารางวา  พร้อมงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์จำนวน  110,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1  หลัง  2  ห้องเรียน  บ้านพักครู  1  หลัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  1   พฤษภาคม  2515   ชั้น  ป. 1 – 4

                วันที่  9  มีนาคม  2516  กรมประชาสงเคราะห์ ได้ทำการมอบโอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และแต่งตั้งให้ นายบุญปัน  พิสัยพันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแก้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1   มิถุนายน  2516

                ต่อมาในปีงบประมาณ  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้จัดสรรงบประมาณ  280,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1  ฉ.  1  หลัง  4   ห้องเรียน  สร้างเสร็จและใช้ทำการสอนเมื่อวันที่    1  กุมภาพันธ์   2521  ส่วนอาคารเรียนหลังเดิมขายทอดตลาด

  ปีการศึกษา  2521  เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   วันที่  30  กันยายน  2523      นายบุญปัน  พิสัยพันธ์  ครูใหญ่  เกษียณอายุราชการ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายาง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน  ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  2523  

                ปีงบประมาณ  2524   ได้รับงบประมาณ  320,000  บาท  ต่อเติมอาคารชั้นล่าง  4   ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณ  180,000  บาท  ก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบองค์การฯ   1   หลัง  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน   2524   และสภาตำบลรัตนวาปีได้อนุมัติเงิน  กสช.  30,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด      3 ถัง

                วันที่  15   ตุลาคม   2525   สปจ.หนองคาย  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายางมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2525  และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อ วันที่  3  ตุลาคม  2527  และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2541 

                ปีงบประมาณ  2527   ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  สร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ. 1  และสนามวอลเลย์บอล  1   สนาม

                ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณจำนวน  20,000 บาท สร้างส้วม สปช. 601/2526 จำนวน       1 หลัง 2 ที่

                ปีการศึกษา  2529   เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  1   ห้องเรียน  และได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง  1  ตำแหน่ง  คือ  นายแผน  นาคเสน  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม   2529

                ปีงบประมาณ  2531  ได้รับงบประมาณ  36,000   บาท  โครงการเสนอของ  ส.ส.ทรงยศ  รามสูตร  สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33  จำนวน  1   ชุด  3   ถัง  และงบประมาณของ สปช. จำนวน  36,000  บาท  สร้าง   ถังเก็บน้ำฝน  ฝ. 30  พิเศษ   จำนวน  1   ชุด  6   ถัง

                ปีงบประมาณ  2534   ได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  โดยการเสนอของ ส.ส.ประสิทธิ์  จันทาทอง  สร้างหอกระจายข่าว  1  หลัง

                ปีการศึกษา  2538   ได้รื้อบันไดอาคารเรียน  แบบ ป. 1  ฉ  ที่ชำรุด  มาสร้างใหม่โดยเจาะขึ้นตรงระเบียงอาคารเรียนทั้งสองข้าง  โดยงบประมาณบริจาคของคณะครูและชุมชน

                ปีการศึกษา  2539   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ประกาศให้เปิดสอนขยายโอกาส    ทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  1  ห้องเรียน  แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอ  โรงเรียนจึงร่วมกับชุมชน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  2  ห้องเรียน  กว้าง  6  เมตร  ยาว  18  เมตร พื้นคอนกรีต  ผนังปูนต่อด้วยฝาผนังไม้  หลังคามุงสังกะสี  ราคาก่อสร้าง  70,000  บาท  ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม. 1  และห้องวิชาชีพ  และจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์  30  ตัว  เป็นเงิน  8,100  บาท

                ปีการศึกษา  2539  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

                ปีงบประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,700,000  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 / 29  จำนวน  1  หลัง  4   ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง

                เดือนสิงหาคม  2540  สร้างส้วมแบบ  สปช. จำนวน  1  หลัง  3  ที่ โดย อบต.รัตนวาปี  สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเป็นค่าวัสดุ  10,000  บาท และคณะครูสมทบ  10,000  บาท  ชาวบ้านและภารโรงสนับสนุนแรงงาน

                ปีงบประมาณ  2541   ได้รับงบประมาณ  250,000  บาท  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29  จำนวน  3  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์

                ปีงบประมาณ  2542   ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  เพิ่มอีก  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน  69,000  บาท  พร้อมครุภัณฑ์  เดือน มกราคม  2542  สร้างส้วมเพิ่มอีก  1  หลัง  2  ที่    ค่าก่อสร้าง  15,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากโครงการมิยาซาวา  จำนวน  233,000  บาท  สร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สร้างส้วม แบบ สปช. 601 / 26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่ งบประมาณ  101,000   บาท

                ปี  พ.ศ. 2542   สร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนด้านทิศใต้  สูง 1.50  เมตร  ยาว  161  เมตร  งบประมาณ  57,000   บาท  โดยศิษย์เก่า  ชุมชน และคณะครูบริจาค

                ปีงบประมาณ  2543   องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี  อนุมัติงบประมาณสร้างสนามเด็กเล่น  30,000   บาท  และสนับสนุนอาหารกลางวัน 18,000  บาท  ทุนการศึกษา  15,000  บาท   เดือน  เมษายน  2544  สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก  สูง  1.50  เมตร  ยาว  155  เมตร  โดยชุมชนและคณะครูบริจาค   ค่าก่อสร้าง  70,000  บาท

                 สปจ.หนองคาย  มีคำสั่งที่  417/2544   ลงวันที่ 13  กันยายน  2544 แต่งตั้งให้นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ    อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สปอ.บึงกาฬ  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                ต่อมา วันที่  30   กันยายน  2545    นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   ได้เกษียณอายุราชการ ทำให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนลดลงเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2545  สปจ.หนองคาย  ได้แต่งตั้งให้ นายเสกสรรค์  สุระวิชัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาลชุม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                ปีการศึกษา  2546   กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของกิ่งอำเภอรัตนวาปี

                ปีงบประมาณ  2546  โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง   2   ห้องเรียน  งบประมาณ  150,000  บาท   โดยการบริจาคของผู้ปกครอง  ชุมชน และคณะครู  และเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                ปีงบประมาณ  2547   โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก  อบจ.หนองคาย  จำนวน  100,000  บาท  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน   กว้าง  4   เมตร  ยาว   60  เมตร

                ปีงบประมาณ  2548   โรงเรียนได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนขนาดกว้าง 4 เมตร    ยาว  80   เมตร   งบประมาณ  70,000   บาท งบประมาณจากเงินผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าและจากการบริจาคจากคณะครู  กรรมการสถานศึกษาฯ และชุมชน

                ปีการศึกษา  2548   ได้รับการจัดสรรสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จานรับสัญญาณจากดาวเทียม   2   ชุด  เครื่องรับสัญญาณ  จำนวน  9   ชุดโทรทัศน์สี  21  นิ้ว  จำนวน  18   เครื่อง   และได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  33   เครื่อง

                ปีการศึกษา  2549   ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  4   เครื่อง

                เมื่อวันที่   8   กุมภาพันธ์   2550  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็น  โรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน  และได้รับมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ(ห้องเรียน ICT)   จำนวนเงิน  300,000  บาท

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับงบประมาณจาก  ส.ส.พงศ์พันธ์  สุนทรชัย  ส.ส.สมคิด  บาลไธสงค์  ในการจัดซื้อสื่อการเรียนสำเร็จรูป (CAI )  จำนวนเงิน  42,035  บาท

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับบริจาคเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  โทรทัศน์สี  29  นิ้ว  พร้อมตู้เก็บโทรทัศน์จาก บริษัท ทรูคอปอเรชั่น  จำกัด  พร้อมแพ็คเก็จช่องสัญญาณในการดูโทรทัศน์และช่องการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

             เมื่อวันที่   9  ธันวาคม 2554  นายเสกสรรค์  สุระวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง  และมีนางสาวศิรินันท์  สิงทิศ  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคาร สปช.105/26     งบประมาณ  180,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องเรียนสู่มาตรฐาน (งบแปรญัตติ)    งบประมาณ  300,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องเรียนสู่มาตรฐาน (งบแปรญัตติ)    งบประมาณ  100,000 บาท

                ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26  (โครงหลังเหล็ก)  งบประมาณ  2,164,900 บาท

                ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอประชุม (หอประชุม)  งบประมาณ  400,000 บาท    

                 ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (งบเหลือจ่ายและค่าคืนเสาเข็มอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26)   งบประมาณ  109,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 390,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2558   ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 605/45  (ขนาด  10 ที่นั่ง      พื้นติดดิน )  งบประมาณ  562,000   บาท

                ปีงบประมาณ  2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ   งบประมาณ  154,400  บาท

                ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2557     งบประมาณ  138,000  บาท

                 ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556     งบประมาณ   46,000  บาท    

                 ปีงบประมาณ  2559   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  4  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ   4,031200  บาท

                 ปีงบประมาณ  2559   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างรางระบายน้ำ งบประมาณ   150,000  บาท

                ปีงบประมาณ  2561  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  งบประมาณ   82,900  บาท

                 ต่อมา วันที่  ๑   มีนาคม  25๖๒   กศจ.หนองคาย มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอภิศร ทิพเสนา ให้มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2514  โดยนิคมสร้างตนเอง โพนพิสัยบริจาคที่ปลูกสร้าง  จำนวน  16  ไร่  39  ตารางวา  พร้อมงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์จำนวน  110,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1  หลัง  2  ห้องเรียน  บ้านพักครู  1  หลัง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  1   พฤษภาคม  2515   ชั้น  ป. 1 – 4

                วันที่  9  มีนาคม  2516  กรมประชาสงเคราะห์ ได้ทำการมอบโอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และแต่งตั้งให้ นายบุญปัน  พิสัยพันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแก้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1   มิถุนายน  2516

                ต่อมาในปีงบประมาณ  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้จัดสรรงบประมาณ  280,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1  ฉ.  1  หลัง  4   ห้องเรียน  สร้างเสร็จและใช้ทำการสอนเมื่อวันที่    1  กุมภาพันธ์   2521  ส่วนอาคารเรียนหลังเดิมขายทอดตลาด

  ปีการศึกษา  2521  เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   วันที่  30  กันยายน  2523      นายบุญปัน  พิสัยพันธ์  ครูใหญ่  เกษียณอายุราชการ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายาง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน  ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  2523  

                ปีงบประมาณ  2524   ได้รับงบประมาณ  320,000  บาท  ต่อเติมอาคารชั้นล่าง  4   ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณ  180,000  บาท  ก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบองค์การฯ   1   หลัง  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน   2524   และสภาตำบลรัตนวาปีได้อนุมัติเงิน  กสช.  30,000  บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด      3 ถัง

                วันที่  15   ตุลาคม   2525   สปจ.หนองคาย  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายางมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2525  และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อ วันที่  3  ตุลาคม  2527  และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2541 

                ปีงบประมาณ  2527   ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  สร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ. 1  และสนามวอลเลย์บอล  1   สนาม

                ปีงบประมาณ  2528  ได้รับงบประมาณจำนวน  20,000 บาท สร้างส้วม สปช. 601/2526 จำนวน       1 หลัง 2 ที่

                ปีการศึกษา  2529   เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  1   ห้องเรียน  และได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง  1  ตำแหน่ง  คือ  นายแผน  นาคเสน  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม   2529

                ปีงบประมาณ  2531  ได้รับงบประมาณ  36,000   บาท  โครงการเสนอของ  ส.ส.ทรงยศ  รามสูตร  สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33  จำนวน  1   ชุด  3   ถัง  และงบประมาณของ สปช. จำนวน  36,000  บาท  สร้าง   ถังเก็บน้ำฝน  ฝ. 30  พิเศษ   จำนวน  1   ชุด  6   ถัง

                ปีงบประมาณ  2534   ได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  โดยการเสนอของ ส.ส.ประสิทธิ์  จันทาทอง  สร้างหอกระจายข่าว  1  หลัง

                ปีการศึกษา  2538   ได้รื้อบันไดอาคารเรียน  แบบ ป. 1  ฉ  ที่ชำรุด  มาสร้างใหม่โดยเจาะขึ้นตรงระเบียงอาคารเรียนทั้งสองข้าง  โดยงบประมาณบริจาคของคณะครูและชุมชน

                ปีการศึกษา  2539   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ประกาศให้เปิดสอนขยายโอกาส    ทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  1  ห้องเรียน  แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอ  โรงเรียนจึงร่วมกับชุมชน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  2  ห้องเรียน  กว้าง  6  เมตร  ยาว  18  เมตร พื้นคอนกรีต  ผนังปูนต่อด้วยฝาผนังไม้  หลังคามุงสังกะสี  ราคาก่อสร้าง  70,000  บาท  ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ม. 1  และห้องวิชาชีพ  และจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์  30  ตัว  เป็นเงิน  8,100  บาท

                ปีการศึกษา  2539  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

                ปีงบประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,700,000  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 / 29  จำนวน  1  หลัง  4   ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง

                เดือนสิงหาคม  2540  สร้างส้วมแบบ  สปช. จำนวน  1  หลัง  3  ที่ โดย อบต.รัตนวาปี  สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเป็นค่าวัสดุ  10,000  บาท และคณะครูสมทบ  10,000  บาท  ชาวบ้านและภารโรงสนับสนุนแรงงาน

                ปีงบประมาณ  2541   ได้รับงบประมาณ  250,000  บาท  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29  จำนวน  3  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์

                ปีงบประมาณ  2542   ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  เพิ่มอีก  1  ห้องเรียน  เป็นเงิน  69,000  บาท  พร้อมครุภัณฑ์  เดือน มกราคม  2542  สร้างส้วมเพิ่มอีก  1  หลัง  2  ที่    ค่าก่อสร้าง  15,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากโครงการมิยาซาวา  จำนวน  233,000  บาท  สร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สร้างส้วม แบบ สปช. 601 / 26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่ งบประมาณ  101,000   บาท

                ปี  พ.ศ. 2542   สร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียนด้านทิศใต้  สูง 1.50  เมตร  ยาว  161  เมตร  งบประมาณ  57,000   บาท  โดยศิษย์เก่า  ชุมชน และคณะครูบริจาค

                ปีงบประมาณ  2543   องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี  อนุมัติงบประมาณสร้างสนามเด็กเล่น  30,000   บาท  และสนับสนุนอาหารกลางวัน 18,000  บาท  ทุนการศึกษา  15,000  บาท   เดือน  เมษายน  2544  สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก  สูง  1.50  เมตร  ยาว  155  เมตร  โดยชุมชนและคณะครูบริจาค   ค่าก่อสร้าง  70,000  บาท

                 สปจ.หนองคาย  มีคำสั่งที่  417/2544   ลงวันที่ 13  กันยายน  2544 แต่งตั้งให้นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ    อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สปอ.บึงกาฬ  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                ต่อมา วันที่  30   กันยายน  2545    นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   ได้เกษียณอายุราชการ ทำให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนลดลงเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2545  สปจ.หนองคาย  ได้แต่งตั้งให้ นายเสกสรรค์  สุระวิชัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาลชุม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

                ปีการศึกษา  2546   กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของกิ่งอำเภอรัตนวาปี

                ปีงบประมาณ  2546  โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง   2   ห้องเรียน  งบประมาณ  150,000  บาท   โดยการบริจาคของผู้ปกครอง  ชุมชน และคณะครู  และเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                ปีงบประมาณ  2547   โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก  อบจ.หนองคาย  จำนวน  100,000  บาท  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน   กว้าง  4   เมตร  ยาว   60  เมตร

                ปีงบประมาณ  2548   โรงเรียนได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนขนาดกว้าง 4 เมตร    ยาว  80   เมตร   งบประมาณ  70,000   บาท งบประมาณจากเงินผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าและจากการบริจาคจากคณะครู  กรรมการสถานศึกษาฯ และชุมชน

                ปีการศึกษา  2548   ได้รับการจัดสรรสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จานรับสัญญาณจากดาวเทียม   2   ชุด  เครื่องรับสัญญาณ  จำนวน  9   ชุดโทรทัศน์สี  21  นิ้ว  จำนวน  18   เครื่อง   และได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  33   เครื่อง

                ปีการศึกษา  2549   ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  4   เครื่อง

                เมื่อวันที่   8   กุมภาพันธ์   2550  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็น  โรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน  และได้รับมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ(ห้องเรียน ICT)   จำนวนเงิน  300,000  บาท

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับงบประมาณจาก  ส.ส.พงศ์พันธ์  สุนทรชัย  ส.ส.สมคิด  บาลไธสงค์  ในการจัดซื้อสื่อการเรียนสำเร็จรูป (CAI )  จำนวนเงิน  42,035  บาท

                ปีงบประมาณ  2551   ได้รับบริจาคเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  โทรทัศน์สี  29  นิ้ว  พร้อมตู้เก็บโทรทัศน์จาก บริษัท ทรูคอปอเรชั่น  จำกัด  พร้อมแพ็คเก็จช่องสัญญาณในการดูโทรทัศน์และช่องการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

             เมื่อวันที่   9  ธันวาคม 2554  นายเสกสรรค์  สุระวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง  และมีนางสาวศิรินันท์  สิงทิศ  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคาร สปช.105/26     งบประมาณ  180,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องเรียนสู่มาตรฐาน (งบแปรญัตติ)    งบประมาณ  300,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องเรียนสู่มาตรฐาน (งบแปรญัตติ)    งบประมาณ  100,000 บาท

                ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26  (โครงหลังเหล็ก)  งบประมาณ  2,164,900 บาท

                ปีงบประมาณ  2556   ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (หอประชุม (หอประชุม)  งบประมาณ  400,000 บาท    

                 ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (งบเหลือจ่ายและค่าคืนเสาเข็มอาคารอเนกประสงค์ สปช. 205/26)   งบประมาณ  109,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 390,000 บาท

                 ปีงบประมาณ  2558   ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างก่อสร้างส้วม สปช. 605/45  (ขนาด  10 ที่นั่ง      พื้นติดดิน )  งบประมาณ  562,000   บาท

                ปีงบประมาณ  2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบ   งบประมาณ  154,400  บาท

                ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2557     งบประมาณ  138,000  บาท

                 ปีงบประมาณ  2557   ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556     งบประมาณ   46,000  บาท    

                 ปีงบประมาณ  2559   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  4  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ   4,031200  บาท

                 ปีงบประมาณ  2559   ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างรางระบายน้ำ งบประมาณ   150,000  บาท

                ปีงบประมาณ  2561  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  งบประมาณ   82,900  บาท

                 ต่อมา วันที่  1  มีนาคม  2562   กศจ.หนองคาย มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอภิศร ทิพเสนา ให้มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 18:18:26 น.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418242 อีเมล์: 43020166@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อภิศร ทิพเสนา โทรศัพท์: 0812621295 อีเมล์: krooyingyai@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]