• ประวัติโรงเรียน
 •          ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำเป

          โรงเรียนบ้านน้ำเป   แต่เดิมทำการสอนอยู่ที่  ศาลาวัดบ้านน้ำเป เรียกว่า  “โรงเรียนวัดบ้านน้ำเป”  หมู่ที่ 1ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย   เปิดทำการสอน   เมื่อ  วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2477  โดย  มีนายอำเภอโพนพิสัยเป็นผู้จัดตั้ง เมื่อครั้งแรกเปิดทำการสอน มีนายเกิด  เติบโต เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น  58 คน เป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง  26  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

          ต่อมา  ได้โอนไปขึ้นกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   ครู - อาจารย์   ทุกคน  จึงเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วน
   
  จังหวัดหนองคายด้วย  ต่อมา ปี 2510 ได้ย้ายโรงเรียน นักเรียน ครู  อาจารย์  ครุภัณฑ์ จากโรงเรียนวัดบ้านเป  ( ศาลาวัดบ้านน้ำเป ) 
   
  มาเปิดทำการสอนในอาคารชั่วคราว ในที่ปัจจุบัน  ซึ่งคณะครูร่วมกับชาวบ้าน  ได้ก่อสร้างขึ้นในที่ดินจับจองซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวง
   
  สายหนองคาย-บึงกาฬ   จำนวน 12 ไร่ - งาน  และเปลี่ยนจากโรงเรียนวัดมาเป็น  “ โรงเรียนบ้านน้ำเป ”  ปี 2520 ได้รับงบประมาณ 
   
  สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ     ป. 1  ฉ  ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นอาคารไม้ไต้ถุนสูง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้โอนมาสังกัด
   
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)ในปี พ. ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ ต่อเติม  อีก 3 ห้องเรียน 
   
  รวมเป็น 7 ห้องเรียน และได้ขยายชั้นเรียน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปี  พ.ศ. 2529 
   
  ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ขึ้นอีก  1  ห้องเรียน  รวมเป็น 7 ห้องเรียน  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการ 
   
  กลุ่มโรงเรียนรัตนวาปี จึงได้ต่อเติมด้านล่าง   อีก  2  ห้อง   ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้โอนมาสังกัด สำนักงาน
   
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ
   
  สปช.103/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นยกสูง
   
  รายนามผู้บริหาร  ที่ดำรงตำแหน่ง   ในโรงเรียนนี้
   
  1. นาย เกิด เติบโต                                      ครูใหญ่    พ.ศ.  2477 - 2481 
   
  2. นาย อาจ ดีแสน                                      ครูใหญ่             พ.ศ.  2481 - 2490 
   
  3. นาย ดำรง สุขรมย์                                   ครูใหญ่             พ.ศ.  2490 - 2504 
   
  4. นาย ธีระ เชาวน์ชื่น                                 ครูใหญ่        พ.ศ.  2504 - 2504
   
  5. นาย จันทร์ เทพา                                    ครูใหญ่            พ.ศ.  2504 - 2509
   
  6. นาย สันติ พรหมสาขา  ณ.  สกลนคร      อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.  2509 - 2538
   
  7. นาย ไพโรจน์ ชารีราษฎร์                        ผู้อำนวยการ    พ.ศ.  2538 - 2548
   
  8. นายธานี อยู่งาน                                     ผู้อำนวยการ    พ.ศ.  2548 - 2563
   
  9.นางนวลปรางค์  หลักมี                            ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

  ………………………………………….

  ขนาดและที่ตั้ง

          โรงเรียนบ้านน้ำเป  ที่ตั้ง  หมู่  1    บ้านน้ำเป      ถนน   หนองคาย  - บึงกาฬ    ตำบลรัตนวาปี   อำเภอรัตนวาปี จังหวัด  หนองคาย  โทรศัพท์  -  ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นค.668  มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  12  ไร่  -  งาน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  สภาพชุมชน

          เป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองเชื้อไทยพวนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีฐานะส่วนใหญ่ยากจน 
   
  ประกอบอาชีทางการเกษตร  และอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  และอาชีพอื่น ๆ รายได้ต่อคน/หัวต่ำ  ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว 
   
  จึงมีการละทิ้งครอบครัวไปขายแรงงานต่างถิ่นในบางฤดู ต่อมาชุมชนได้แยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน บ้านเดิมคือบ้านน้ำเป
   
  หมู่บ้านใหม่คือบ้านวารีภิมุข  ประชากรทั้ง 2 หมู่บ้านมีประมาณ  950  คน การนับถือศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
   
  ศาสนาพุทธประมาณ 100 %  มีวัดในหมู่บ้านบ้านน้ำเป 1 แห่ง  บ้านวารีภิมุข  2 แห่ง
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-18 12:40:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]