• ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านน้ำเป   แต่เดิมทำการสอนอยู่ที่  ศาลาวัดบ้านน้ำเป เรียกว่า  “โรงเรียนวัดบ้านน้ำเป”  หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย    เปิดทำการสอน   เมื่อ  วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2477  โดย  มีนายอำเภอโพนพิสัยเป็นผู้จัดตั้ง เมื่อครั้งแรกเปิดทำการสอน มีนายเกิด  เติบโต  เป็นครูใหญ่คนแรก     มีนักเรียนทั้งสิ้น  58 คน  เป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง  26  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

            ต่อมา  ได้โอนไปขึ้นกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   ครู - อาจารย์   ทุกคน  จึงเป็นพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วย  ต่อมา  ปี 2510 ได้ย้ายโรงเรียน นักเรียน ครู  อาจารย์  ครุภัณฑ์  จากโรงเรียนวัดบ้านเป  ( ศาลาวัดบ้านน้ำเป )  มาเปิดทำการสอนในอาคารชั่วคราว ในที่ปัจจุบัน ซึ่งคณะครูร่วมกับชาวบ้าน  ได้ก่อสร้างขึ้นในที่ดินจับจองซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงสายหนองคาย-บึงกาฬ   จำนวน 12 ไร่ - งาน  และเปลี่ยนจากโรงเรียนวัดมาเป็น  “ โรงเรียนบ้านน้ำเป ”  ปี 2520 ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ     ป. 1  ฉ  ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นอาคารไม้ไต้ถุนสูง   และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)ในปี พ. ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ  ต่อเติม  อีก 3 ห้องเรียน  รวมเป็น 7 ห้องเรียน  และได้ขยายชั้นเรียน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และในปี  พ.ศ. 2529  ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก   ขึ้นอีก  1  ห้องเรียน  รวมเป็น  7  ห้องเรียน  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการ กลุ่มโรงเรียนรัตนวาปี จึงได้ต่อเติมด้านล่าง   อีก  2  ห้อง   ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นยกสูง
   
  รายนามผู้บริหาร  ที่ดำรงตำแหน่ง   ในโรงเรียนนี้
   
  1. นาย เกิด เติบโต         ครูใหญ่    พ.ศ.  2477 - 2481 
  2. นาย อาจ ดีแสน                                     ครูใหญ่      พ.ศ.  2481 - 2490 
  3. นาย ดำรง สุขรมย์                                    ครูใหญ่            พ.ศ.  2490 - 2504 
  4. นาย ธีระ เชาวน์ชื่น                                 ครูใหญ่        พ.ศ.  2504 - 2504
  5. นาย จันทร์ เทพา                                      ครูใหญ่            พ.ศ.  2504 - 2509
  6. นาย สันติ พรหมสาขา  ณ.  สกลนคร         อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.  2509 - 2538
  7. นาย ไพโรจน์ ชารีราษฎร์                               ผู้อำนวยการ    พ.ศ.  2538 - 2548
  8. นายธานี อยู่งาน                                   ผู้อำนวยการ    พ.ศ.  2548 - 2563
  9.นางนวลปรางค์  หลักมี                          ผู้อำนวยการ   พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

  ………………………………………….

  ขนาดและที่ตั้ง

  โรงเรียนบ้านน้ำเป  ที่ตั้ง  หมู่  1    บ้านน้ำเป      ถนน   หนองคาย  - บึงกาฬ    ตำบลรัตนวาปี   อำเภอรัตนวาปี  จังหวัด  หนองคาย  โทรศัพท์  -  ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นค.668  มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  12  ไร่  -  งาน  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  สภาพชุมชน

  เป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองเชื้อไทยพวนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีฐานะส่วนใหญ่ยากจน  ประกอบอาชีทางการเกษตร  และอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  และอาชีพอื่น ๆ รายได้ต่อคน/หัวต่ำ  ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว  จึงมีการละทิ้งครอบครัวไปขายแรงงานต่างถิ่นในบางฤดู ต่อมาชุมชนได้แยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน บ้านเดิมคือบ้านน้ำเป หมู่บ้านใหม่คือบ้านวารีภิมุข  ประชากรทั้ง 2 หมู่บ้านมีประมาณ  950  คน การนับถือศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 100 %  มีวัดในหมู่บ้านบ้านน้ำเป 1 แห่ง  บ้านวารีภิมุข  2 แห่ง
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 14:58:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]