• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-18 12:40:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]