• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และดำเนินชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา

                 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการ

                เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี

             4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี

                 แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน

             5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

             6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย  มีระบบประกันคุณภาพภายใน   

                 ที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

             7. พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

  ด้านผู้เรียน

          1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีลักษณะความเป็น

             เลิศทางวิชาการ

          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย

              ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี

                แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน

            2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ

               และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

            1. โรงเรียนพัฒนาและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

            2.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม

               ของทุกภาคส่วน

            3.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

   

  กลยุทธ์

          กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

          กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน และสังคมปัจจุบัน

          กลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

          กลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          กลยุทธ์ข้อที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-18 12:40:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]