• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. จัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กในวัย 4 -5 ปี ได้รับการพัฒนาทุกคน

  3. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม

  5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  6. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

            1.  ประชากรอายุย่างเข้าปีที่  7 – 16  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ


            2.  ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด


            3.  ประชากรกลุ่มอายุ 4 – 5 ปี  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน


            4.  สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


            5.  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น


            6.  ครูผ่านการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ


            7.  ครูใช้แผนการสอนและแผนการเรียนรู้และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเน้นกระบวนการให้

                 มากขึ้นกว่าเนื้อหา

            8.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการ    ศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐาน

            9.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในพร้อมรับการประเมินภายนอก


           10.  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการบริหารให้เป็นระบบ

                  ครบวงจร PDCA


           11.  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อโยงเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ทุกระดับ

   

           12.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 14:58:51 น.

โรงเรียนบ้านน้ำเป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020162@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี อำรุงแคว้น โทรศัพท์: 0923816313 อีเมล์: Anchalee.Neung22102528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]