โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน (School  Profile)

   

            โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2511 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลพระบาทนาสิงห์  อำเภอ รัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่  15  ไร่  3  งาน  77  ตารางวา ที่ดินเป็นของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย โดยผู้ปกครองนิคมฯเป็นผู้ก่อตั้ง  ใช้งบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์  และชาวบ้านโปร่งสำราญ สละเงินสมทบ  ตัวอาคารเรียนเป็นแบบ ป. 1 ขนาด  3  ห้องเรียน งบประมาณ  30,000  บาท  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  73  คน มีครู 1 คน คือ  นายสุรพล  ชัยจันทร์   วุฒิ ป.กศ.  ทำหน้าที่สอน และเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา นายเล็ก มะลิลาได้มาเป็นครูช่วยสอน และในปีนี้โรงเรียนได้โอนเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   ปี 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ  1  หลัง  3  ห้องเรียน งบประมาณ  186,000  บาท พร้อมครุภัณฑ์ และสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 2  ห้องนอน  งบประมาณ  37,700  บาท  ปี 2522 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ขนาด 122.50 ตารางเมตร งบประมาณ  141,600  บาท  ปี พ.ศ. 2527  ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ  29,650  บาท

                        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีอาคารเรียน แบบ ป. 1. ฉ จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน  อาคารเรียน แบบ ส.ป.ช. 102/ 26  1  หลัง  4  ห้องเรียน       อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง  ส้วม      แบบ ส.ป.ช. 601/26  1 หลัง  4  ที่  ถังน้ำซีเมนต์   2  ชุด ลานกีฬาอเนกประสงค์  2  สนาม  เวทีกิจกรรม  1  ที่  สนามตะกร้อ 1 สนาม โรงครัว 1  หลัง  ที่ดื่มน้ำ/ล้างหน้าแปรงฟัน  1  หลัง ที่จอดจักรยานนักเรียน  ห้องสมุด  1  หลัง  ห้องเก็บพัสดุ  1  ห้อง  ห้องกิจกรรมสหกรณ์  1  ห้อง  ห้องตัดผมนักเรียนชาย – หญิง  2  ห้อง  รั้วล้อมรอบเสาธง/แท่นพระ/แท่นพูด  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส  1 ถัง

                      ปัจจุบัน  เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน  มีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรีดังต่อไปนี้

  รายชื่อผู้บริหาร  ที่ดำรงตำแหน่ง   ในโรงเรียนนี้

                       ปี  พ.ศ. 2511   -  2527 นายสุรพล        ชัยจันทร์         ตำแหน่ง   ครูใหญ่

                       ปี  พ.ศ. 2527  -   2528 นายเพลิน        พิมพศักดิ์         ตำแหน่ง  ครูใหญ่

                       ปี  พ.ศ. 2528  -  2531  นายโยธิน         ประจิมทิศ        ตำแหน่ง   ครูใหญ่

                       ปี  พ.ศ. 2531  -  2539  นายโยธิน         ประจิมทิศ        ตำแหน่ง   อาจารย์ใหญ่

  ปี พ.ศ.  2539  - 2543   นายมนชัย        วงษ์คำหาญ      ตำแหน่ง   อาจารย์ใหญ่

  ปี พ.ศ. 2543  -  2558 นายมนชัย        วงษ์คำหาญ      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน  นายไพบูลย์  บูชาทิพย์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

    ขนาดและที่ตั้ง

  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ  ที่ตั้ง  หมู่  8    บ้านโปร่งสำราญ      ถนน   หนองคาย  - บึงกาฬ    ตำบล   พระบามนาสิงห์         อำเภอ   รัตนวาปี          จังหวัด  หนองคาย   โทรศัพท์   042-480221 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต  2     สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  15  ไร่  3 งาน  77  ตารางวา      โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ  อยู่ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษารัตนวาปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  2  หมู่บ้าน คือ บ้านโปร่งสำราญ หมู่ที่ 8 และบ้านกาญจนา หมู่ที่ 15  ในตำบลพระบาทนาสิงห์

    สภาพชุมชน

                 ประชากรส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพ   การเกษตร  รับจ้าง  โดยเฉพาะฤดูแล้งจะไปรับจ้างต่างจังหวัดประเพณีวัฒนธรรม  มีประเพณีต่าง ๆ เหมือนชาวอีสานทั่ว ๆ ไป เช่น  ประเพณีสงกรานต์    ประเพณีบวชนาค  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีวันสำคัญทางศาสนา  ฯลฯ   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ หมู่บ้านตั้งมาเป็นเวลามากกว่าสิบปี  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,340  คน เป็นชาย 527  คน  เป็นประชากรหญิง  713  คน

                        ปรัชญาการจัดการศึกษา     สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน  อ่าน  ฟัง  พูด  การคิดที่เป็นระบบ  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพที่มีโดยยึดหลักการ  “ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ” และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ดังคำปรัชญาของโรงเรียนดังนี้

    “ ตรงเวลา    สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่รู้    สู้งาน    วิญญาณครู ”

                        สีประจำโรงเรียน

                                                      ชมพู  -  ฟ้า

                       คำขวัญประจำโรงเรียน

            “ ตรงเวลา    สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่รู้    สู้งาน    วิญญาณครู

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:10:17 น.

โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-481221 อีเมล์: 43020154@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ภีรฎา หมื่นเรือคำ โทรศัพท์: 0910579912 อีเมล์: priradam2536@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]