โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                   คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา   25ุ62   และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

                             เด็กหญิงสิตานัน  บุรีนอก                                                                  ประธานสภานักเรียน                          

                             เด็กหญิงธิดากาญจน์  วงค์อนุ                                                          รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1       

             เด็กชายธนาวุฒิ ชัยวงษ์                                                                   รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2       

             เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ                                                                    เลขานุการสภานักเรียน                       

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

                            เด็กหญิงรุ่งนภา   สีหาวงค์

                            เด็กชายอมรเทพ  จันทนา

                          คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

                         เด็กชายอภิวิชญ์  ทรงฐาน

                         เด็กหญิงรสสุธนธ์  สอนกอง

                       คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

                        เด็กชายชนะพล  ผลบุญ

                       เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญแสง

                    คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

                      เด็กหญิงวรกมล  กรมธรรมมา

                      เด็กหญิงสุมาลี  ลำพองชาติ

                   คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

                      เด็กหญิงศศิธร  บุรีนอก

                      เด็กชายพงศธร  กองสีผิว

                   คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

                      เด็กชายนำโชค  จันทะคัด

                      เด็กหญิงพิชญา  วงษาเนาว์

                 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

                     เด็กหญิงญัฐธยาน์  รักษาพล

                     เด็กหญิงอินญาณี  บุรีนอก

                 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

                      เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววงษา

                      เด็กหญิงวาสนา  อินสมบัติ

                 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ

                     นางสมใจ  พิสัยพันธ์                                                         ฝ่ายวิชาการ                                        

                     นายสุทัศน์  พิสัยพันธ์                                                       ฝ่ายปกครอง                                       

                     นายภูดิท  สุ่มประดิษฐ                                                    ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ                    

                     นางสาวภีรฎา  หมื่นเรือคำ                                               ฝ่ายปฏิคม                                          

                    นางสาวสุคนธรักษ์   ยกเทพ                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                  

                    นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร                                                ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม                 

                    นายสุนทร  สอนสมนึก                                                     ฝ่ายสิ่งแวดล้อม                                 

                    นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล                                              ฝ่ายสุขภาพอนามัย                             

                    นายสุนทร  สอนสมนึก                                                     ที่ปรึกษาสภานักเรียน                        

   


           

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:10:17 น.

โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-481221 อีเมล์: 43020154@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ภีรฎา หมื่นเรือคำ โทรศัพท์: 0910579912 อีเมล์: priradam2536@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]