โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •               พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี คุณภาพโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  เน้นบุคลากรที่มีส่วนร่วม มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ  ส่งเสริมในการจัดระบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  1. เพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถของผู้เรียนให้ได้ตามหลักสูตรและระดับมาตรฐานสากล                                                                                                                                       4.    บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี และสละเวลาให้การสนับสนุนกิจกรรม

  เป้าหมาย

  1.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี  ตามสิทธิอย่าง ทั่วถึงเท่าเทียมตามศักยภาพ
  1. พัฒนากระบวนการจัดการและคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน  ค้นคว้าด้วยตนเอง  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ  ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้  มีพื้นฐานภาษาต่างประเทศสามารถติดต่อสื่อสารได้  และมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรได้
  1. เพิ่มศักยภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา  จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เน้นการนิเทศติดตามผล
  3. ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างคุ้มค่า ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  4. พัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกันมีความสามารถในการแข่ง ขัน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เสียมีส่วนร่วมพัฒนา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:10:17 น.

โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-481221 อีเมล์: 43020154@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ภีรฎา หมื่นเรือคำ โทรศัพท์: 0910579912 อีเมล์: priradam2536@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]