• ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย  เดิมชื่อ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ๑๐  สร้างเมื่อ     พ.ศ. ๒๕๑๗    มีเนื้อที่  ๑๖ ไร่ ๑ งาน  กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   กรมประชาสงเคราะห์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท   (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)  เปิดทำการสอน จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียน ทั้งสิ้น ๖๙  คน

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐  บาท  และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครู   แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จำนวน ๑ หลัง   งบประมาณ   ๓๗,๗๗๐   บาท (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย”    ตามชื่อหมู่บ้าน

                วันที่ ๕-๗  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน  รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบสอง  และได้รับการรับรองจากสมศ.                                                                                    

                วันที่ ๓-๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน  รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบสาม  และได้รับ การรับรองจากสมศ.                                                                  

                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  เปิดทำการสอน ๒  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๐ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้ ๔)  ๑  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 11:27:36 น.

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sk.chai69@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เปรมชัย กองธรรม โทรศัพท์: 0971565693 อีเมล์: premchai27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]