• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
   
  ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
   
  ๓. โรงเรียนมีการปรับ แผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
   
  ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   
  ๕. โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
  ๖. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก   ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 11:27:36 น.

โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sk.chai69@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เปรมชัย กองธรรม โทรศัพท์: 0971565693 อีเมล์: premchai27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]