• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  1. ข้อมูลทั่วไป
  ชื่อโรงเรียนบ้านตาลชุม ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม  ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์ 43120  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  e – mail  rattikan.teacher9511@gmail.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 8 ไร่ 6 งาน 2 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 และบ้านดอนบก หมู่ที่ 10 ต. รัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย   
  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านตาลชุม  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านท่าม่วงเป็นที่เรียน โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  เปิดครั้งแรกมี  1  ห้องเรียน  เรียกว่าชั้นมูล 
  ปี พ.ศ. 2471  เปิดชั้น ป.1  
  ปี  2472  เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ปี พ.ศ. 2473  ย้ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านตาลชุม  เปิด  ป.3, ป.4   ตามลำดับ
  ปี พ.ศ. 2485  ทางราชการได้อนุมัติเงินก่อสร้างอาคารเอกเทศ  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1  ที่วัดร้างบ้านตาลชุม   จนถึงปัจจุบัน
  ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 หนึ่งหลัง 3  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์  คณะครูและชาวบ้านได้ซื้อที่ดินของนายสี  ชัยสะท้าน  ราคา 2,000  บาท มอบให้แก่โรงเรียน
  ปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
  ปี พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณก่อสร้างแบบ ป.1 ฉ  1 หลัง  2  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์งบประมาณ  120,000  บาท
  ปี พ.ศ. 2523  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ อีก 3 ห้องเรียน งบประมาณ 329,500  บาท  และงบก่อสร้างโรงฝึกงานเป็นเงิน  141,600  บาท
  ปี พ.ศ. 2526 นางสาวศรีอ่างทอง  ระวิวรรณ  ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน  ราคา 25,000 บาท  มอบให้โรงเรียน
  ปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ 33 1 ชุด งบประมาณ  50,000  บาท  การได้รับงบสนับสนุนจากชุมชน
  ปี พ.ศ. 2536  คณะครูได้บริจาค  เงินสร้างส้วม 1 หลัง  2 ที่  มูลค่า 15,000  บาท                                                                                             
  ปี พ.ศ. 2540  คณะครู  ศิษย์เก่าทอดผ้าป่าจัดสร้างสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อ 60,000 บาท
  ปี พ.ศ. 2541  คณะศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสนามเด็กเล่น  32,321  บาท
            ปี พ.ศ. 2549 – 2551 ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นห้องประชุม  และที่รับประทานอาหารงบประมาณ  150,000 บาท ตัดถนน – สร้างป้ายโรงเรียน  งบประมาณ  30,000  บาท  จัดทำศาลาที่พักนักกีฬางบประมาณ  10,000  บาท  ปรับภูมิทัศน์  งบประมาณ  10,000  บาท  
  ปี พ.ศ. 2549 -  2550  ได้รับบริจาคผ้าป่ากรุงเทพฯ – อังกฤษ – ชุมชน – คณะครู – ศิษย์เก่า  120,000 บาท  ก่อสร้างห้องประชุม  ห้องสมุด  โดยครูบริจาคเพิ่มเติม  40,000  บาท
  ก.ย.  2550   คณะครูบริจาคและจากงบสิ่งแวดล้อม  รวมครู 5,000+10,000  = 15,000  บาท
  มี.ค.  2551  หาเงินงานพาข้าวแลงศิษย์เก่าบริจาค  17,000  บาท   สร้างโรงอาหารปูกระเบื้อง
  พ.ค.  2551  ได้รับอุปกรณ์กีฬา – เครื่องเขียนแบบเรียน  เป็นเงิน  15,000  บาท
            พ.ค.  2551  ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชน  แท็งก์น้ำ  2  ที่  เจาะน้ำบาดาล  1 ที่ เครื่องสูบน้ำโดยคณะครู พร้อมอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่า 7,000 บาท
    ปี พ.ศ. 2552   
  -  ปรับปรุงอาคารสถานที่  ต่อเติมโรงอาหาร  ที่ดื่มน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำ 2 ที่
  -  เจาะน้ำบาดาลและหาถังเก็บน้ำ  น้ำดื่มบริโภค
  -  จัดหาเก้าอี้จำนวน  83  ชุด  ให้นักเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร
  -  ได้รับบริจาคเก้าอี้นวม  10  ตัว  จากคุณครูรัตติกาล  เครือเพียกุล  เป็นเงิน 4,000  บาท
  -  จัดทำห้องส้วม  2  ที่
  -  ปรับปรุงส้วม   4  ที่
  -  ยกอาคาร  ป 1 ฉ  เปลี่ยนเสา  40  ต้น พร้อมประตู  บันไดทางขึ้น (งบจาก ส.ส.)
  -  เปลี่ยนหลังคาห้องประชุม  งบซ่อมแซม
            ปี พ.ศ.2553
  -  ลานกีฬา ( งบจาก  ส.ส. )  134, 100  บาท
  -  ได้รับบริจาคเก้าอี้พลาสติก 40 ตัวจากคุณครูพงษ์ศักดิ์ - คุณครูธนวรรณ  หมื่นเรือคำ เป็นเงิน   
      4,000  บาท
  -  จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์  ในห้องสมุดชั้นวางหนังสือเป็นเงิน 3,000  บาท
  -  ทำศาลาที่พักหน้าอาคารเรียน  ,ปรับปรุงภูมิทัศน์  งบโรงเรียน – ชุมชนเข้มแข็ง
            ปี พ.ศ. 2554
             -  ได้รับบริจาค  ICT  จากองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน  1  ชุด
  ปี พ.ศ. 2555 
  - งบประมาณ-ชุมชนเข้มแข็ง  เงิน 30,000  บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทคอนกรีต – ปูกระเบื้องหน้าเสาธง  เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง
  - งบประมาณ-ชุมชนเข้มแข็ง  เงิน 10,000  บาท  ปลูกยางพารา  200  ต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  - ได้รับสื่อการเรียนการสอนประเภทกีฬา  เช่น ตะกร้อ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง  จากสถานีเรือ นรข. รัตนวาปี  
             ปี พ.ศ. 2556
  - ได้รับโรงเรือนสาธิตการทำปุ๋ยหมัก 2 ที่ จากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อ.รัตนวาปี งบประมาณ 20,000  บาท
  - งบประมาณ-ชุมชนเข้มแข็ง  เงิน 10,000  บาท   ทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ – ปลูกแก้วมังกร – สวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน)
  - บริษัทกาแฟมิกซ์  มอบอุปกรณ์กีฬาเช่น ตะกร้อ  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล
  - งบประมาณ – ชุมชนเข้มแข็ง บั้งไพพญานาค (วันออกพรรษา) เงิน 6,000 บาท
  - งบประมาณ – ชุมชนเข้มแข็ง ทำสนามเด็กเล่น  เงิน 15,000  บาท
  - ผ้าป่าเพื่อการศึกษา  15,000  บาท  จากองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองคาย
  - ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (คืนสู่เหย้าชาวตาลชุม)  เงิน  147,577.25  บาท
  - กระดานอัจฉริยะ  100,000  บาท   จากองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองคาย
  - สื่อการสอน (ปากกาอัจฉริยะระดับประถมศึกษา และ ระดับปฐมวัย)  จากองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองคาย
  - สื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกกลุ่มสาระ  จากสพฐ.
  ปี พ.ศ. 2557
  - ได้งบประมาณจากการแข่งขันฟุตบอลตาลชุมคัพ  จำนวน 18,000 บาท
  - นรข.ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของใช้ งบประมาณ 5,000  บาท
  - นำชุมนุม TO BE NO.1 แสดงที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ได้รับเงินสนับสนุน 2,000 บาท
  - นำชุมนุม TO BE NO.1 เข้าร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่นบ้านดอนบก ได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
  ปี พ.ศ. 2558
  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสี) งบประมาณที่ใช้ จำนวน  100,000 บาท
  - ได้งบประมาณจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  จำนวน 10,000 บาท     
  - จัดกิจรรมเข้าค่ายลูกเสือ ได้รับเงินบริจาค  จำนวน  9,700  บาท
  - งานวันออกพรรษา บั้งไฟพญานาค ได้รับเงินจากการบริการจอดรถจำนวน  6,000  บาท  
   ปี พ.ศ. 2559
              -    สร้างฐานพระขนาด  2 X 1.5  เมตร  งบประมาณจากคณะครูและ ชาวบ้าน ,ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 26,700 บาท
              -    พระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก..................ซม.จากท่านพระครูอุดมธรรมวิสิษฐ์   วัดราชดำริ               
              -    คุณสุมล  เพชรในดวงใจ  สร้างพระปางเปิดโลก  หน้าอาคารเรียน พร้อมซ่อมแซมหลังคาศาลาหน้าอาคารเรียน  5 หลัง  ด้วยงบประมาณ  170,000 บาท
              -    งานวันออกพรรษา บั้งไฟพญานาค ได้รับเงินจากการบริการจอดรถจำนวน  7,000  บาท 
  ปีพ.ศ. 2560
              -    งานวันออกพรรษา บั้งไฟพญานาค ได้รับเงินจากการบริการจอดรถจำนวน  7,000  บาท
  ปี พ.ศ.2561
  - โรงเรียนจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ได้จำนวน  216,000  บาท
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-04 01:33:56 น.

โรงเรียนบ้านตาลชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898434950 อีเมล์: 43020163.@nangkha.2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ยาเงิน โทรศัพท์: 091-1583770 อีเมล์: cake17664@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]