• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเต็มศักยภาพของตนเอง

  3  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  4  จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำดรงชีวิตตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

  2  นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3   นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

  4  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในการเขียน / คำนวณ / คิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-04 01:33:56 น.

โรงเรียนบ้านตาลชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0898434950 อีเมล์: 43020163.@nangkha.2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ยาเงิน โทรศัพท์: 091-1583770 อีเมล์: cake17664@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]