• ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติของโรงเรียนบ้านนายาง

              โรงเรียนบ้านนายาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2503 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เขต  4  เป็นผู้ก่อตั้ง   ด้วยเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเงินสมทบจาก คุณหญิงแสวิชิตวงศ์  วุฒิไกร  เดิมชื่อว่า “โรงเรียน ต.ช.ด. สงเคราะห์ 1 บ้านนายาง ”  มี พื้นที่ 9 ไร่    3  งาน  โดยมี  สิบตำรวจเอกเคน  พิชัยช่วง  เป็นครูใหญ่คนแรก

                เมื่อวันที่  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน  เขต  4  ได้มอบและโอนโรงเรียนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวิจิตร หมื่นเรือคำ ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  1-4

                วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  นายมนูญ  นาคมนต์    ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านนายาง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เนื่องจาก  นายวิจิตร  หมื่นเรือคำ   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ตามหนังสือคำสั่งที่ นค. 53/4950  ซึ่งนายมนูญ  นาคมนต์  ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในเวลาต่อมา

                ปีการศึกษา  2527  คณะครู - คณะกรรมการศึกษา  พร้อมชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องสมุดให้โรงเรียน  1 หลัง  เป็นเงิน  43,250  บาท  ขณะนั้นมีข้าราชการครูทั้งสิ้น  17  คน นักเรียน 306 คน และนักการภารโรง  1  คน

                ปีงบประมาณ  2531    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29     จำนวน  1 หลัง  พร้อมครุภัณฑ์  และบ่อเลี้ยงปลา  แบบ สปช.  อีก  1  บ่อ

                ปีการศึกษา  2536  ได้รับการอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  รุ่นแรก  จำนวน  46  คน

                ปี  2537  ได้ร่วมกับชุมชน  หน่วยงานทางราชการ  ห้างร้าน  และเอกชนทั่วไป  ซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มอีก  จำนวน  9  ไร่  2  งาน  66  ตารางวา  เป็นเงิน  100,000  บาท  ซึ่งรวมเป็นที่ดินของโรงเรียนทั้งสิ้น  19 ไร่  1  งาน  66  ตารางวา

                ในปีการศึกษา  2539 ได้ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังแรก  ที่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน  เขต  4  สร้างให้  ซึ่งชำรุดเนื่องจากก่อสร้างมานาน  สร้างเป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  ครึ่งไม้ครึ่งปูน  ขนาด  4 ห้อง  รวมค่าวัสดุ-อุปกรณ์  แรงงาน  คิดเป็นเงิน  150,000  บาท

                ปีงบประมาณ  2541  นายมนูญ  นาคมนต์  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2540

                วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2543  นายโกศล  นิลแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษา การในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง  ถึงวันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543

                วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543    นายประครอง  มิทะลา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนายาง ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ที่  379/2543 

                วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระบบปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาของประเทศไทยออกเป็น 175 เขต โรงเรียนบ้านนายางอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  2 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

              วันที่  3-4  และ 8  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบแรก

              วันที่ 14 – 16 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบที่ สอง

              ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านนายาง พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

              ได้ผ่านการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

             วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม ถึง วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบที่สามและได้รับการรับรองมาตรฐาน

              ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายโรงเรียนสุจริตและนำร่องโรงเรียนประชารัฐ                      

              วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558  นายชาญชัย  ไชยคำภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตัวอย่าง ย้ายมา ตำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2

              ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพ และเริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านนายาง พ.ศ. 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรุบปรุง พ.ศ.2560) 

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนายาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  7 บ้านนายาง  หมู่ที่  11 บ้านโนนสำราญและหมู่ที่  17  บ้านคลองสาร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:22:19 น.

โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-7682357 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเดชศรี พลอยพุต โทรศัพท์: 0982193563 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]