• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   
       1.  จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและนโยบาย
       2.   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
       4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
       5.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       6.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
       7.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
       8.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       9.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
   
   
   
   
  เป้าหมาย
   
       1. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย (Clean / Green /Safe) และมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีระบบการใช้อย่างคุ้มค่า
       2.  มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมิตรภาพที่ส่งผลต่อการทำงาน การเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข
       3.  ผู้บริหารยึดหลักประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา  มุ่งวิชาการ
       4.  ครู  จำนวนเพียงพอและสอนตรงวิชาเอก ต้องหาความรู้ สร้างความรู้ และพัฒนาความรู้  รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน มีเวลาปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่
       5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
       6.  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกข้อ  เน้นให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจ่มใสยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน (เรียนรู้ชีวิต 6 มิติ)
       7.  มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่าง ๆ
       8.  โรงเรียน ชุมชน ร่วมพัฒนาให้ได้มาตรฐานของโรงเรียนดีศรีตำบล
       9.  โรงเรียนเป็นความภาคภูมิใจของสังคม
       10. ชุมชนใช้สถานที่ของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา
       11. มีห้องสมุดที่มีคุณภาพสำหรับให้บริการแก่ชุมชน
       12. มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้
       13. มีศูนย์กีฬาที่ชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:22:19 น.

โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-7682357 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเดชศรี พลอยพุต โทรศัพท์: 0982193563 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]