โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

   

                  โรงเรียนบ้านนาชุมช้างตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗  โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากการประถมศึกษา  นายพร  รัตนประดิษฐ์  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย  ได้มาเป็นประธานในวันเปิดโรงเรียน  และใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลรัตนวาปี ๕ “  ( วัดบ้านนาชุมช้าง )  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  ๒๕  คน  เป็นนักเรียนชาย  ๑๙  คน  เป็นนักเรียนหญิง  ๖  คน และแต่งตั้งนายเหรียญ  อัฏวินทร์  เป็นครูใหญ่

                  เนื่องจากโรงเรียนอาศัยวัดมานาน  นายสนิท   รัตนมงคล  จึงได้ประชุมหารือผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านจนเกิดแรงศรัทธากันหาทุนจากทางราชการมาสมทบ  แต่ทางอำเภอไม่สามารถหาทุนมาสมทบได้  เพราะนักเรียนน้อย  และยังไม่จำเป็นจึงอาศัยศาลาวัดไปก่อน

                  ต่อมาโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากกรมประชาสงเคราะห์โดย  นายนิทัศน์   ประชุมชัย  ผู้ปกครองนิคม ฯ อำเภอโพนพิสัย  โดยผ่านทางอำเภอ  ปรากฏว่าได้ช่วยเหลือในการก่อสร้าง  จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท  สร้างเป็นอาคารเรียนขนาด  ๒ ห้องเรียน  และกระทำพิธีเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๑๕

                  วันที่  ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ ทางโรงเรียนได้รับครูใหม่  โดยทางอำเภอได้ย้ายนางลัดดาวัลย์  โยธิกุล  ครูโรงเรียนบ้านต้อน  ตำบลโพนแพง  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  จนถึงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๙  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนิคม   พวงรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

  นายสนิท   รัตนมงคล

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓  ตามหนังสือคำสั่งที่  นค . ๕๗ / ๕๙๕๐  ลงวันที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๓๓ ให้นายกลม   เจริญชัย   ข้าราชการครูไปช่วยราชการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง   ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓   ซึ่งนายนิคม   พวงรัตน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาชุมช้างไปช่วยราชการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงม้วย    อำเภอโพนพิสัย   ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓

  ในวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๔๑  เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าที่สร้างพ.ศ. ๒๕๑๕  แบบ ป.๑ ฉ

  จำนวน   ๒  ห้องเรียน   ชำรุดทรุดโทรมมาก  ทางราชการจึงประกาศซื้อขายทอดตลาด  ส่งเงินคืนคลังตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ที่  ๘๐  /  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ คงเหลืออาคารต่อเติม  ๔  ห้องเรียน

                  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๕๓๖  ขนาด  ๑๐ x  ๑๒ เมตร  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน  ๔๖,๐๐๐  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  ขนาด  ๔  x  ๖  เมตร  แบบ พ. ๑

                  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  เนื่องจากอาคารเรียนบ้านนาชุมช้าง  แบบ ป. ๑ ฉ   มี  ๔  ห้องเรียน  ไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียน  คณะครู  กรรมการโรงเรียน  และชุมชน  พร้อมหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงโพนพิสัย  ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างและต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนชั้นล่าง   จำนวน  ๓  ห้องเรียน  เสร็จเรียบร้อยคิดมูลค่าเป็นเงิน  จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างไร

                  เมื่อ วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  กรมพลศึกษาได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๑๒.๕  เมตร  ยาว ๒๒  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด  ๒๗๕  ตารางเมตร  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบประมาณของกรมพลศึกษาเอง

                  เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด มหาชน ได้มอบอาคารเรียนแบบชั้นเดียว  จำนวน ๒ ห้องเรียน ขนาด ๙ x๑๒    เมตร

                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             สร้างอาคารเรียน แบบ สปช๑๐๓ / ๒๖  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๗๕๓,๐๐๐ บาท  ลานกีฬา แบบกรมพลศึกษา งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐  บาทและรั้วโรงเรียนงบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

   

  ประวัติโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

   

                  โรงเรียนบ้านนาชุมช้างตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗  โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากการประถมศึกษา  นายพร  รัตนประดิษฐ์  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย  ได้มาเป็นประธานในวันเปิดโรงเรียน  และใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลรัตนวาปี ๕ “  ( วัดบ้านนาชุมช้าง )  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  ๒๕  คน  เป็นนักเรียนชาย  ๑๙  คน  เป็นนักเรียนหญิง  ๖  คน และแต่งตั้งนายเหรียญ  อัฏวินทร์  เป็นครูใหญ่

                  เนื่องจากโรงเรียนอาศัยวัดมานาน  นายสนิท   รัตนมงคล  จึงได้ประชุมหารือผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านจนเกิดแรงศรัทธากันหาทุนจากทางราชการมาสมทบ  แต่ทางอำเภอไม่สามารถหาทุนมาสมทบได้  เพราะนักเรียนน้อย  และยังไม่จำเป็นจึงอาศัยศาลาวัดไปก่อน

                  ต่อมาโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากกรมประชาสงเคราะห์โดย  นายนิทัศน์   ประชุมชัย  ผู้ปกครองนิคม ฯ อำเภอโพนพิสัย  โดยผ่านทางอำเภอ  ปรากฏว่าได้ช่วยเหลือในการก่อสร้าง  จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐  บาท  สร้างเป็นอาคารเรียนขนาด  ๒ ห้องเรียน  และกระทำพิธีเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๑๕

                  วันที่  ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ ทางโรงเรียนได้รับครูใหม่  โดยทางอำเภอได้ย้ายนางลัดดาวัลย์  โยธิกุล  ครูโรงเรียนบ้านต้อน  ตำบลโพนแพง  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  จนถึงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๙  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนิคม   พวงรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

  นายสนิท   รัตนมงคล

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓  ตามหนังสือคำสั่งที่  นค . ๕๗ / ๕๙๕๐  ลงวันที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๓๓ ให้นายกลม   เจริญชัย   ข้าราชการครูไปช่วยราชการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง   ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓   ซึ่งนายนิคม   พวงรัตน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาชุมช้างไปช่วยราชการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงม้วย    อำเภอโพนพิสัย   ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓

  ในวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๔๑  เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าที่สร้างพ.ศ. ๒๕๑๕  แบบ ป.๑ ฉ

  จำนวน   ๒  ห้องเรียน   ชำรุดทรุดโทรมมาก  ทางราชการจึงประกาศซื้อขายทอดตลาด  ส่งเงินคืนคลังตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ที่  ๘๐  /  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ คงเหลืออาคารต่อเติม  ๔  ห้องเรียน

                  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๕๓๖  ขนาด  ๑๐ x  ๑๒ เมตร  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน  ๔๖,๐๐๐  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  ขนาด  ๔  x  ๖  เมตร  แบบ พ. ๑

                  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  เนื่องจากอาคารเรียนบ้านนาชุมช้าง  แบบ ป. ๑ ฉ   มี  ๔  ห้องเรียน  ไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียน  คณะครู  กรรมการโรงเรียน  และชุมชน  พร้อมหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงโพนพิสัย  ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างและต่อเติมห้องเรียนใต้ถุนชั้นล่าง   จำนวน  ๓  ห้องเรียน  เสร็จเรียบร้อยคิดมูลค่าเป็นเงิน  จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างไร

                  เมื่อ วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  กรมพลศึกษาได้สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๑๒.๕  เมตร  ยาว ๒๒  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด  ๒๗๕  ตารางเมตร  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบประมาณของกรมพลศึกษาเอง

                  เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด มหาชน ได้มอบอาคารเรียนแบบชั้นเดียว  จำนวน ๒ ห้องเรียน ขนาด ๙ x๑๒    เมตร

                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             สร้างอาคารเรียน แบบ สปช๑๐๓ / ๒๖  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๗๕๓,๐๐๐ บาท  ลานกีฬา แบบกรมพลศึกษา งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐  บาทและรั้วโรงเรียนงบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-19 10:15:38 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]