โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

  • และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  ๒๕๔๕  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓

  ๒. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิต

  ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๓. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้

  ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

   

  เป้าประสงค์หลัก (Corporate Objectives)

        ๑.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๒.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา

  ต่อและการประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                ๓.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-19 10:15:38 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]