โรงเรียนบ้านหนองคอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                           โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2512  ในเขตหมู่ที่ 12 บ้านหนองคอน  ตำบลโพนแพง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ได้ชื่อว่าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบ้านหนองคอน  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนเอกเทศกึ่งถาวร  อาคารชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีพื้นซีเมนต์  ด้านข้างเป็นฝาระแนง  ปลูกสร้างโดยนายทวี  เหรียญทอง  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเปงจาน  สร้างด้วยเงินงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์  เป็นเงิน 50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  เมื่อสร้างเสร็จได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นผู้ดำเนินการ  ทางจังหวัดได้ออกคำสั่งที่ 6/2512  ลงวันที่  6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2512  ให้นายประณต  กองเงิน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนแพง  ตำบลโพนแพง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่  มีครูคนเดียว  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี  4 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม  2512  เป็นต้นมา

                         เนื้อที่ดินของโรงเรียนมี 24  ไร่  กว้าง  4 ไร่  ยาว  6  ไร่  วันที่  8  กรกฎาคม 2512  นายสวาง  ดีแสน  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคอน  ตามคำสั่งที่ 67/2512

                             วันที่  9  พฤษภาคม  2514  นายสวาง  ดีแสน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนนิคมเปงจาน  จังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้ง นายประณต  กองเงิน  เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคอน  ถึงวันที่  30  กันยายน  2527  เกษียณอายุราชการ

                        นายอาทิตย์  สารกุล  รักษษการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2527  ถึงวันที่  13  มกราคม  2528

                        นายวิมล  เมืองไชย  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  14  มกราคม  2528  ถึงวันที่  19  ตุลาคม  2533

                       นายจันทร์   หนันต๊ะ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองคอน  ตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  2533  และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจราย์ใหญ่  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2536

                       วันที่  14  ธันวาคม  2541  นายจันทร์   หนันต๊ะ  ได้เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2541  ตามคำสั่งที่  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  2541

                        มีนาคม  2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ   จำนวน  28,700  บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  และซ่อมแซมแล้วเสร็จในวันที่  26  พฤษภาคม  2545 

                       วันที่  1  พฤศจิกายน   2549   นายอรรถพร  เจริญสุข  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอน  ตามคำสั่งของ สพท.นค. เขต 2  ที่ 387/2549  ณ  วันที่  24  ตุลาคม  2549   

                       ปัจจุบัน นางไพรวัลย์   จันทนา   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอน

                             

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 10:19:42 น.

โรงเรียนบ้านหนองคอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042418239 อีเมล์: 43020158@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางไพรวัลย์ จันทนา โทรศัพท์: 0896179077 อีเมล์: 43020158@nongkhon.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]