• ประวัติโรงเรียน
 •  

   

   

  โรงเรียนบ้านโพนแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนแพง อำเภอ รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ -website http://phonpang.nongkhai2.go.th email : 4302-0159@nongkhai2.go.th

  จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๕ นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๙๖ ปี ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับที่ดินนายแส่ม วิสุเวช

  ทิศใต้ จรดกับที่ดินนายที คำกุลมีนายจันทร์ โทสาลี ทิศตะวันออก จรดกับที่ดินนายลี โทสาลี นายหมื่น ทำนา นายแส่ม วิสุเวช นายคำตัน ฝ่ายพล ทิศตะวันตก จรดกับนายคำเบ้า นาคเสน

  นายแส่ม วิสุเวช ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๒ บ้านอาญา ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้

  - ด้านเทคโนโลยีพัฒนาในด้านการดำรงชีวิตประจำวัน

  - ด้านเทคโนโลยีพัฒนาด้านการศึกษา

  - แก้ไขปัญหาทางด้านสังคมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโพนแพง มีพื้นที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพนแพง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ในรอบ ๔ ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๖๐ คน และคาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษาละ ๖๐ คน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พัฒนาคนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]