• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

  เป้าประสงค์ (Goal)

         ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค

         ๓. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐาน

         ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]