• ประวัติโรงเรียน
 •  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

   
  1.ข้อมูลทั่วไป
    1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120
  โทรศัพท์ (042) 418243  www.son.nongkhai2.go.th.  
  E-mail Adress : 43020160@nongkhai2.go.th 
  Facebook : โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
    1.2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
    1.3 การจัดการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    1.4 เขตบริการ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านผักขะ หมู่ที่ 3 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 6และบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
  จังหวัดหนองคาย
   
  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
    2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา นายวีระ  พินานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา            
    2.2 ประวัติโรงเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2503 
    ผู้ที่ริเริ่มในการก่อสร้าง คือพระอาจารย์สนธิ์  เขมิโย อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม บ้านอาญา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการครู ราษฎรและและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันสละทรัพย์ แรงงาน ตลอดวัสดุ  อุปกรณ์ ในการก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด ลักษณะอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ หลังคามุงด้วยสังกะสี พื้นไม้เนื้อแข็งขนาด 4 ห้องเรียน โดยมีผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 4 ราย ดังนี้
       1. นายบัว มิตรศรี          จำนวน      7     ไร่เศษ                   
       2. นายบัว สารกุล          จำนวน     3      ไร่เศษ
       3. นายไทย ธรรมจักร    จำนวน      1.5   ไร่เศษ                 
       4. นายหมื่น ทำนา      จำนวน   0.5    ไร่เศษ
       รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น  12 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตามทะเบียนเลขที่ นค 679 คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท
       เปิดทำการสอนครั้งแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2529
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการขยายการจัดการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2540
  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจึงสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 และ พ.ศ.2554 โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
       ปัจจุบันโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง มีอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ 2  หลัง 9  ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ   สปช.105/29 1 หลัง 4 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 1 หลัง
  ส้วมแบบองค์การ 2  หลัง 7 ที่ ส้วมแบบ  สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่  ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 สนาม ถังน้ำปูนซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ) 1 ชุด  ปีการศึกษา 2557   
  มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน ห้องเรียน 8 ห้อง แผนการจัดชั้น   1:1:1:1:1:1:1:1   มีครูปฏิบัติการสอน 5 คน มีนักการภารโรงแบบสัญญาจ้างรายปี
    2.3 เขตที่ตั้ง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบล โพนแพง กิ่ง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
    สภาพทางภูมิศาสตร์  เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขง ระยะทางห่างจากที่ทำการ อำเภอรัตนวาปี ประมาณ  5 กิโลเมตร
  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นระยะทาง 31 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดหนองคาย 77 กิโลเมตร       
    2.4 สภาพชุมชน ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนร้อยละ 97 นับถือ  พุทธศาสนา ประชาชน
  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด เหลือแต่เฉพาะคนชราเป็นผู้ดูแลเลี้ยงเด็กอยู่บ้าน สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัว  ประมาณ  15,000 บาท/ปี ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี  แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและฐานะยากจนต้องออกหางานทำ  สภาพชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างมาก

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-16 14:50:31 น.

โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020160@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันดา จันทะโร โทรศัพท์: 0844686095 อีเมล์: cearza-00@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]