• ประวัติโรงเรียน
 •    โรงเรียนบ้านต้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  ๒. โทร ๐๔๒- ๔๘๑-๑๒๓๕ โทรสาร -        e-mail  43020149@nongkhai2.go.th website  www.banton.nongkhai2.go.th  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่  ๑๖ ไร่  ๑  งาน  ๕๙ ตารางวา  
  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ๔  หมู่บ้าน  คือ  ๑.  บ้านต้อนน้อย  ๒.  บ้านต้อนใหญ่  ๓. บ้านต้อนหัวนา  ๔. บ้านหนองลาด  ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยพวนและอีสาน
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านต้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านต้อนหัวนา ตำบลบ้านต้อน      อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  ๔๓๑๒๐  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย  ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒  ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติด  ทางหลวงแผ่น สายหนองคาย - บึงกาฬ
  ทิศใต้ ติดที่ดินของนายอ่อนศรี  พลทะรักษา และนายปุย  ขัสนัส
  ทิศตะวันออก ติดที่ดินของนายบุญทัน  ชัยชนะ
  ทิศตะวันตก ติดที่ดิน  ของนายแพงสี  ปัคขะพล
  การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์โรงเรียน   หมายเลข  ๐ – ๔๒๔๘ – ๑๒๐๗  , ๐-๔๒๔๘-๑๒๓๕โทรศัพท์มือถือของบุคลากรในโรงเรียน(ผู้บริหารสถานศึกษา) หมายเลข  ๐ ๘ ๑๘๗๓-๐๐๕๑ 
  ลักษณะของชุมชนโรงเรียนบ้านต้อน  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ๔ หมู่บ้าน  คือ ๑.บ้านต้อนน้อย  ๒.บ้านต้อนใหญ่  ๓.บ้านต้อนหัวนา  ๔. บ้านหนองลาด ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยพวนและอีสาน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่เช่นถั่วเหลือง ทำนาปีละ  ๒  ครั้ง  เพราะมีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  และ มีอาชีพประมงน้าโขงเพราะชุมชนอยู่ติดน้ำโขง และมีบางส่วนที่เข้าไปรับจ้างในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ ร้อยละ  ๑๐๐  นับถือศาสนาพุทธ  ใช้ภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน  และภาษาพื้นบ้านอีสานในการติดต่อสื่อสาร  วิถีชีวิตอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เอื้อเฟื้อต่อกันในลักษณะเครือญาติ  มีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคร่งครัดในพุทธ 

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้าต้อน มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง 17 ห้องเรียน ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง(ห้องประชุม2)  อาคารอเนกประสงค์ แบบ องค์การ ฯ(โรงอาหาร) จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู แบบ องค์การ 1 หลัง ส้วมแบบองค์การ2  หลัง 7 ที่นั่ง ส้วมแบบ สปช. 601/ 29 จำนวน 3 หลัง 10 ที่นั่ง ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 สนาม ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33   จำนวน 2 ชุด สนามบาสเกตบอล (งบบริจาค จำนวน 1 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม ศาลาเอนกประสงค์ (งบบริจาค) จำนวน 1 แห่ง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 11:52:40 น.

โรงเรียนบ้านต้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: 43020149@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เทวฤทธิ์ ศรีวัตร โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: pakkasrikaw@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]