• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์
        1.1 วิสัยทัศน์  (Visson)
    บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข  สร้างความสุขให้กับสังคม 
  บ่มเพาะสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กพิเศษ ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และเรียนอย่างมีความสุข
        1.2 พันธกิจ  (Misson)
  จัดการศึกษา 2 ระดับ  คือ การศึกษาปฐมวัย มีการพัฒนาการตามวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ครอบคลุมเขตบริการ 
  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ยึดโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM) ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรกำหนด
        1.3 เป้าประสงค์  (Goal)
  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการตามวัยและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  
  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        1.4  ยุทธศาสตร์
           1.4.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
           1.4.2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
           1.4.3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           1.4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
  1.5 อัตลักษณ์ 
       ยิ้มง่าย ไหว้สวย นักเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตร ยิ้มง่าย ทำความเคารพด้วยการไหว้ อย่างนอบน้อม 
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 11:52:40 น.

โรงเรียนบ้านต้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: 43020149@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เทวฤทธิ์ ศรีวัตร โทรศัพท์: 0610205599 อีเมล์: pakkasrikaw@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]