• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนนิคมเจริญชัย

       ตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ด้วยเงินงบประมาณของกรมประชา สงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามคำสั่งที่ นค ๕๓/๒๘๘๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

  ชื่อ “โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔” (หนองแก้ว) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  มีนักเรียน จำนวน ๕๔ คน ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองแก้ว โดย นายบุญปัน พิสัยพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก

  วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔” เป็นชื่อ “โรงเรียนนิคมหนองแก้ว”

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมประชาสงเคราะห์ ได้โอนโรงเรียนให้มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ. ๒๕๒๘ทางราชการได้จัดตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นเป็นเอกเทศ (เดิมเป็นหมู่บ้านฝากของบ้านหนองแก้ว) เป็นชื่อใหม่ว่า “บ้านเจริญชัย”

  และในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนนิคมเจริญชัย” ตามชื่อหมู่บ้าน

  ตามหนังสือ ที่ ศธ. ๑๔๓๓.๐๓/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑

  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ระบบปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาของประเทศไทย เป็น ๑๗๕ เขต ซึ่งโรงเรียนนิคมเจริญชัย อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วันที่ ๕-๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.

  ในรอบสอง และได้รับการรับรอง สมศ. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

             ปัจจุบัน โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เปิดทำการสอน ๒ ระดับ

  คือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น ๙๙ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๙ คน ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้าชั้น ๔) ๑ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]