• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน

  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม

  มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด

  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  และกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]