• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • "มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู"

  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

  (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

  (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

  (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

  (๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

  (๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

  (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]