• บริการออนไลน์ E-SERVICE
 • .

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

       โรงเรียนวัดนาทับไฮ เริ่มเปิดการสอนครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม 2497 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มี นายทูล นาคเสน เป็นครูใหญ่ 
  มีนักเรียนจากบ้านหนองเค็มมาเรียนด้วย โดยใช้ศาลาวัดเสตมงคล
        เมื่อ พ.ศ. 2500 นายชื่น ระวิวรรณ ส.ส. จังหวัดหนองคาย ได้บริจาคเงิน 3,000 บาท โดยใช้แรงงานชาวบ้านสร้างศาลาวัดหลังใหม่ 
  ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน
        พ.ศ. 2511 ชาวบ้านนาทับไฮ ได้ร่วมบริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวาและไม้มูลค่าประมาณ 5,000 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ ขนาด 2 ห้อง รวมค่าก่อสร้างมูลค่า 70,000 บาท
        27 ธันวาคม 2517 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาทับไฮ
        พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การฯ ขนาด 3 ที่ มูลค่า 6,000 บาท
        พ.ศ. 2522 นายทูล นาคเสน บริจาคที่ดิน 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครูแบบองค์การ มูลค่า 50,000 บาท
        พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 4 ห้อง มูลค่า 439,000 บาท แล้วเสร็จ ปี 2524 และได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ป.5 และ ป.6
        พ.ศ. 2524 คณะครู ชาวบ้าน ได้ร่วมบริจาคสร้างเสาธงเหล็ก มูลค่า 4,015 บาท
        พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบองค์การฯ 1 หลัง 3 ที่ มูลค่า 15,000 บาท
        30 กันยายน 2528 นายทูล นาคเสน ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
        พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 มูลค่า 33,000 บาท
        5 กุมภาพันธ์ 2529 ทางราชการได้แต่งตั้งนายยงยุทธ สีหาวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ย้ายเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2529
        2 พฤษภาคม 2529 ทางราชการได้แต่งตั้งนายชัยสิทธิ์ คำดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ลาศึกษาต่อปริญญาตรี 2 ปีจบหลักสูตร มาปฏิบัติราชการเมื่อ 24 มีนาคม 2531 ได้เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ 22 ธันวาคม 2537 และย้าย พ.ศ. 2541
        19 สิงหาคม 2529 นายสมน้อย บุญมี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ คณะครู ชาวบ้าน ได้บริจาคเงินสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แล้วเสร็จเมื่อ 25 ตุลาคม 2529
        พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. 202/26 มูลค่า 220,000 บาท
        15 มิถุนายน 2541 นายขวัญชัย ชาตินิล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        12 ตุลาคม 2541 นายคำฟอง ต้นประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        1 มิถุนายน 2542 นายโกศล ศรีมังคละ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2546 
        พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26  3 ห้องเรียน งบประมาณ 1,247,000 บาท
        พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณ สร้างห้องส้วมแบบ สพฐ. 4 ที่นั่ง งบประมาณ 376,000 บาท
        1 ตุลาคม 2561 นายสมคิด วงษ์คำหาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
        พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 104/26  4 ห้องเรียน (กำลังก่อสร้าง)
        1 มีนาคม 2562 นายไพบูลย์ โสภากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:55:18 น.

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089860 อีเมล์: 43020142@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ โสภากุล โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: psopakul@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]