• บริการออนไลน์ E-SERVICE
 • .

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ (Mission)
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงของชาติ อันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข     
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเน้นเทคโนโลยี
  บนพื้นฐานความพอเพียง สู่อนาคตที่ยั่งยืน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
  อย่างมีคุณภาพ
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง

     เป้าประสงค์ (Goal)
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม พึ่งพาตนเอง
  และปรับตัวอยู่ในสังคมได้
  2. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีวัฒนธรรมการทำงาน
  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  5. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:55:18 น.

โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089860 อีเมล์: 43020142@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ โสภากุล โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: psopakul@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]